10.-11.06 ja 29.-30.06. 2021 kl 10-17.00 Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuse väikeses konverentsisaalis

Koolitaja: ÜLLE KUUSIK – Magister artium eripedagoogikas 2004; logopeed tase, 8; eripedagoog, tase 8. (OÜ Arengupusle)

Maht: 32 ak. t.

Õppetöövormid: loeng, lapsega läbiviidava hindamistegevuse analüüs (filmi vaatlus ja hindamine).

Õppetöö sisu:

  • J. Strebeleva pedagoogilis-psühholoogilise hindamissüsteemi olemus ja teoreetiline alus.
  1. Tutvumine 2-3a.; 3-4a; 4-5a.; 5-6a; ja 6-7a lapse arengunäitajate, hindamisskaalade ja hindamisega.
  2. Hindamistulemuste interpreteerimine ja kasutamine: arenguvestlused, lapsele individuaalse arenduskava ja/või iseloomustuse koostamine ning koolivalmiduskaardi täitmine. 
  3. Ajaline kava:
 AllteemaToimumise aegMaht
1.J. Strebeleva hindamissüsteemi olemus ja teoreetiline alus10.06.2021    8 akad t
2.Hindamistulemuste interpreteerimine ja kasutamin11.06.20212 akad t
3.2-3aastase lapse areng ja selle hindamine11.06.20216 akad t
4.3-4aastase lapse areng ja hindamine29.06.20214 akad t
5.4-5aastase lapse arengunäitajad, nende hindamine29.06.20214 akad t
6.5-6aastase lapse areng, selle hindamine30.06.20214 akad t
7.Koolivalmiduse näitajad ja hindamine30.06.20214 akad t
Kokku:32 akad t

 

Oodatavad tulemused: Kursusel osalejad märkavad lapse arengu hälbimist eakohasest ning suudavad hinnata mahajäämuse olemust ning ulatust. Õppijad suudavad määratleda lapse reaalse arengutaseme erinevates valdkondades (tajud, mõtlemine, rollimäng ja joonistamine, kõne, keskendumisvõime, käe funktsionaalne seisund jm.) ning sellele toetudes planeerida edasist õpi- ja kasvatustegevust.

Kohvipausid kl 11.30-11.45 ja 15.15-15.30, lõuna 13.15-13.45