10.-11.02 ja 17.-18.03. 2022  kl 10-17.00 Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja plats 14)

Koolitaja: ÜLLE  KUUSIK – Magister artium eripedagoogikas; logopeed, tase  8; eripedagoog, tase 8,  OÜ Arengupusle

Õppetöövormid: loeng, lapsega läbiviidava hindamistegevuse analüüs (filmi vaatlus ja hindamine).
Koolituse maht:  32 akadeemilist tundi.

Õppetöö sisu:

 1. J. Strebeleva pedagoogilis-psühholoogilise hindamissüsteemi olemus ja teoreetiline alus.
 2. Tutvumine 2-3a.; 3-4a; 4-5a.; 5-6a; ja 6-7a lapse arengunäitajate, hindamisskaalade ja hindamisega.
  Hindamistulemuste interpreteerimine ja kasutamine: arenguvestlused, lapsele individuaalse arenduskava ja/või iseloomustuse koostamine ning koolivalmiduskaardi täitmine.

Ajaline kava:

 1.  J. Strebeleva hindamissüsteemi olemus ja teoreetiline alus
  10.02.2022, 8 akad t
 2.  Hindamistulemuste interpreteerimine ja kasutamine
  11.02.2022, 2 akad t
 3.  2-3 aastase lapse areng ja selle hindamine
  11.02.2022, 6 akad t
 4.  3-4 aastase lapse areng ja hindamine
  17.03.2022, 4 akad t
 5. 4-5 aastase lapse arengunäitajad, nende hindamine
  17.03.2022, 4 akad t
 6. 5-6 aastase lapse areng, selle hindamine
  18.03.2022, 4 akad t
 7. Koolivalmiduse näitajad ja hindamine
  18.03.2022, 4 akad t

Oodatavad tulemused: Kursusel osalejad märkavad lapse arengu hälbimist eakohasest ning suudavad hinnata mahajäämuse olemust ning ulatust. Õppijad suudavad määratleda lapse reaalse arengutaseme erinevates valdkondades (tajud, mõtlemine, rollimäng ja joonistamine, kõne, keskendumisvõime, käe funktsionaalne seisund jm.) ning sellele toetudes planeerida edasist õpi- ja kasvatustegevust.

Kuulajatele väljastatakse tunnistus.
Kursuse hind:  360 EUR (lisandub  KM 72 EUR) Hind kokku: 432 EUR
Info ja eelregistreerimine tel 55606076, koolitus@version.ee  www.version.ee