10.-11.02 ja 17.-18.03.2022  kl 10-17.00 Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja plats 14)

Koolitaja: ÜLLE  KUUSIK – Magister artium eripedagoogikas; logopeed, tase  8; eripedagoog, tase 8,  OÜ Arengupusle
Õppetöövormid: loeng, lapsega läbiviidava hindamistegevuse analüüs (filmi vaatlus ja hindamine).

Koolituse maht:  32 akadeemilist tundi.

Õppetöö sisu:
1. J. Strebeleva pedagoogilis-psühholoogilise hindamissüsteemi olemus ja teoreetiline alus.
2. Tutvumine 2-3a.; 3-4a; 4-5a.; 5-6a; ja 6-7a lapse arengunäitajate, hindamisskaalade ja hindamisega.
3. Hindamistulemuste interpreteerimine ja kasutamine: arenguvestlused, lapsele individuaalse arenduskava ja/või iseloomustuse koostamine ning koolivalmiduskaardi täitmine.

Ajaline kava:

Allteema                                                                                         Toimumise   aeg           Kestus
1. J. Strebeleva hindamissüsteemi olemus ja teoreetiline alus   10.02.2022            8 akad t
2.  Hindamistulemuste interpreteerimine ja kasutamine            11.02.2022            2 akad t
3.  2-3 aastase lapse areng ja selle hindamine                                11.02.2022            6 akad t
4.  3-4 aastase lapse areng ja hindamine                                         17.03.2022            4 akad t
5.  4-5 aastase lapse arengunäitajad, nende hindamine               17.03.2022            4 akad t
6.  5-6 aastase lapse areng, selle hindamine                                    18.03.2022           4 akad t
7.  Koolivalmiduse näitajad ja hindamine                                        18.03.2022           4 akad t

Oodatavad tulemused: Kursusel osalejad märkavad lapse arengu hälbimist eakohasest ning suudavad hinnata mahajäämuse olemust ning ulatust. Õppijad suudavad määratleda lapse reaalse arengutaseme erinevates valdkondades (tajud, mõtlemine, rollimäng ja joonistamine, kõne, keskendumisvõime, käe funktsionaalne seisund jm.) ning sellele toetudes planeerida edasist õpi- ja kasvatustegevust.

Kuulajatele väljastatakse tunnistus.

Õppepäeva hind:  432 eurot (hind sisaldab KM)

Info ja eelregistreerimine tel 55606076, koolitus@version.ee  www.version.ee