Kursuse II osa  17.-18.03. 2022  kl 10-17.00 Centennial Hotell Tallinna konverentsikeskuses, Endla t 15 TALLINN
Koolitaja: ÜLLE  KUUSIK – Magister artium eripedagoogikas; logopeed, tase  8; eripedagoog, tase 8,  OÜ Arengupusle
Õppetöövormid: loeng, lapsega läbiviidava hindamistegevuse analüüs (filmi vaatlus ja hindamine).
Koolituse maht:  32 akadeemilist tundi.
Õppetöö sisu:
1. J. Strebeleva pedagoogilis-psühholoogilise hindamissüsteemi olemus ja teoreetiline alus.
2. Tutvumine 2-3a.; 3-4a; 4-5a.; 5-6a; ja 6-7a lapse arengunäitajate, hindamisskaalade ja hindamisega.
3. Hindamistulemuste interpreteerimine ja kasutamine: arenguvestlused, lapsele individuaalse arenduskava ja/või iseloomustuse koostamine ning koolivalmiduskaardi täitmine.
Ajaline kava:
Allteema                                                                                         Toimumise   aeg           Kestus
1. J. Strebeleva hindamissüsteemi olemus ja teoreetiline alus   10.02.2022            8 akad
2.  Hindamistulemuste interpreteerimine ja kasutamine             11.02.2022            2 akad t
3.  2-3 aastase lapse areng ja selle hindamine                                    11.02.2022            6 akad t
4.  3-4 aastase lapse areng ja hindamine                                              17.03.2022            4 akad t
5.  4-5 aastase lapse arengunäitajad, nende hindamine                 17.03.2022            4 akad t
6.  5-6 aastase lapse areng, selle hindamine                                       18.03.2022           4 akad t
7.  Koolivalmiduse näitajad ja hindamine                                           18.03.2022           4 akad t
Oodatavad tulemused: Kursusel osalejad märkavad lapse arengu hälbimist eakohasest ning suudavad hinnata mahajäämuse olemust ning ulatust. Õppijad suudavad määratleda lapse reaalse arengutaseme erinevates valdkondades (tajud, mõtlemine, rollimäng ja joonistamine, kõne, keskendumisvõime, käe funktsionaalne seisund jm.) ning sellele toetudes planeerida edasist õpi- ja kasvatustegevust.
Kuulajatele väljastatakse tunnistus.
Kursuse hind:  360 EUR (lisandub  KM 72 EUR) Hind kokku: 432 EUR
Info ja eelregistreerimine tel 55606076, koolitus@version.ee  www.version.ee