2-7 aastase  lapse vaimse arengu hindamine J. Strebeleva metoodika alusel

16.-17.11  ja 14.-15.12. 2023 kl 10-17.00 Centennial Hotell Tallinnas (Endla t 15 TALLINN)

Koolitaja: ÜLLE  KUUSIK – Magister artium eripedagoogikas 2004; logopeed, tase 8; eripedagoog, tase 8.  (OÜ Arengupusle)

Maht: 32 ak. t.

Õppetöövormid: loeng, lapsega läbiviidava hindamistegevuse analüüs (filmi vaatlus ja hindamine).

Õppetöö sisu:

  1. Strebeleva pedagoogilis-psühholoogilise hindamissüsteemi olemus ja teoreetiline alus.
  2. Tutvumine 2-3a.; 3-4a; 4-5a.; 5-6a; ja 6-7a lapse arengunäitajate, hindamisskaalade ja hindamisega.
  3. Hindamistulemuste interpreteerimine ja kasutamine: arenguvestlused, lapsele individuaalse arenduskava ja/või iseloomustuse koostamine ning koolivalmiduskaardi täitmine.

Ajaline kava:

 AllteemaToimumise aegMaht
1.J. Strebeleva hindamissüsteemi olemus ja teoreetiline alus16.11.2023    8 akad t
2.Hindamistulemuste interpreteerimine ja kasutamine17.11.20232 akad t
3.2-3aastase lapse areng ja selle hindamine17.11.20236 akad t
4.3-4aastase lapse areng ja hindamine14.12.20234 akad t
5.4-5aastase lapse areng ja  hindamine14.12.20234 akad t
6.5-6aastase lapse areng, selle hindamine15.12.20234 akad t
7.Koolivalmiduse näitajad ja hindamine15.12.20234 akad t
Kokku:32 akad t

Oodatavad tulemused: Kursusel osalejad märkavad lapse arengu hälbimist eakohasest ning suudavad hinnata mahajäämuse olemust ning ulatust. Õppijad suudavad määratleda lapse reaalse arengutaseme erinevates valdkondades (tajud, mõtlemine, rollimäng ja joonistamine, kõne, keskendumisvõime, käe funktsionaalne seisund jm.) ning sellele toetudes planeerida edasist õpi- ja kasvatustegevust.

Kohvipaus kl 11.30-11.45, lõuna 13.15-13.45, sirutuspaus 15.15-15.30