11-12.05. 2023 kl 10-17.00 Centennial Hotell Tallinnas (Endla t 15 TALLINN)

Koolitaja: ÜLLE KUUSIK – Magister artium eripedagoogikas 2004; logopeed, tase 8; eripedagoog, tase 8. (OÜ Arengupusle)

Õppetöövormid: loeng, lapsega läbiviidava hindamistegevuse analüüs (filmi vaatlus ja hindamine).

Õppetöö sisu:

1. J. Strebeleva pedagoogilis-psühholoogilise hindamissüsteemi olemus ja teoreetiline alus.
2. Tutvumine 2-3a.; 3-4a; 4-5a.; 5-6a; ja 6-7a lapse arengunäitajate, hindamisskaalade ja hindamisega.
3. Hindamistulemuste interpreteerimine ja kasutamine: arenguvestlused, lapsele individuaalse arenduskava ja/või iseloomustuse koostamine ning koolivalmiduskaardi täitmine.

Ajaline kava:
1. J. Strebeleva hindamissüsteemi olemus ja teoreetiline alus 13.04.2023 8 akad t
2. Hindamistulemuste interpreteerimine ja kasutamine           14.04.2023 2 akad t
3. 2-3aastase lapse areng ja selle hindamine                                14.04.2023 6 akad t
4. 3-4aastase lapse areng ja hindamine                                          11.05.2023 4 akad t
5. 4-5aastase lapse areng ja hindamine                                          11.05.2023 4 akad t
6. 5-6aastase lapse areng, selle hindamine                                    12.05.2023 4 akad t
7. Koolivalmiduse näitajad ja hindamine                                       12.05.2023 4 akad t
Kokku: 32 akad t

Oodatavad tulemused:
Kursusel osalejad märkavad lapse arengu hälbimist eakohasest ning suudavad hinnata mahajäämuse olemust ning ulatust. Õppijad suudavad määratleda lapse reaalse arengutaseme erinevates valdkondades (tajud, mõtlemine, rollimäng ja joonistamine, kõne, keskendumisvõime, käe funktsionaalne seisund jm.) ning sellele toetudes planeerida edasist õpi- ja kasvatustegevust.

Kohvipausid kl 11.30-11.45 ja 15.15-15.30, lõuna 13.15-13.45