2016 raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamine EV raamatupidamise seaduse ja RTJ põhjal.
21. veebruaril  kl 10-15.15
Lektor: Maire Otsus-Carpenter vandeaudiitor, alates 1994. aastast  Eesti Audiitorkogu liige, Finantsinspektsiooni regulatsioonide ja aruandluse divisjoni spetsialist

Eesmärk:
Praktiliste soovituste andmine Eesti raamatupidamise hea tava nõuetele vastava 2016. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise sõlmküsimuste lahendamise kohta.

TEEMAD:
• Majandusaasta aruanne

o Majandusaasta aruande üldnõuded;
o Audiitorkontroll ja ülevaatus;
o Kasumi jaotamine ja kahjumi katmine;
• Raamatupidamise aastaaruanne Eesti hea raamatupidamistava järgi
o Uus RTJ – olulisemad muudatused;
o Uuele RTJ-le ülemineku kajastamine raamatupidamise aastaaruandes;
• Varade ja kohustuste hindamine ja kajastamine uue RTJ järgi
o Nõuded;
o Varud;
o Materiaalne ja immateriaalne põhivara;
o Kinnisvarainvesteeringud;
o Eraldised;
o Sihtfinantseerimine;
• Omakapitali kajastamine aastaaruandes.
Sissemakseta osakapital;
• Soovitusi omakapitali muutuste aruande ja rahavoogude aruande koostamiseks
• Aruande elektrooniline esitamine