Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuse nurgasaalis (Tõnismägi 2 TALLINN)

Koolituse eesmärk: Fookuses on autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse emotsionaalse maailma mõistmine – mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid,  miks autistlik  ning ATH laps need nii loob. Vaatleme lapse elus olevate inimeste  võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel.

Osalema on oodatud:
– tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda autistliku või ATH lapsega;
– KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid;
– koolide ja lasteaedade pedagoogid ja teised haridustöötajad, kellel on kokkupuuteid
või huvi autismi- ja ATH valdkonnaga;
– autistliku ja ATH lapse pereliikmed/lähedased.

Koolitusel läbitavad teemapunktid:
– autistliku ning ATH lapse tunnete ja nende väljenduse maailma mõistmine;
– mis on tunnete ja emotsioonide taga;
– autistliku ja ATH lapse empaatia olemasolu, toimimine ja mõistmine;
– autistliku lapse toetamine ja arendamine;
– probleemne käitumine ja „valed tunded“, mis on selle taga ja kuidas neid korrigeerida;
– kuidas toetada lapsel sotsiaalselt sobiva käitumise kujunemist;
– tugevad emotsioonid ja autistlikul ning ATH lapsel nende väljendamine ning nendega
toimetulek;
– viha ja agressiivsuse olemus, vajalikkus ning sotsiaalne sobivus;
– mis ja kelle jaoks on probleemkäitumine – probleemide võimalikud lahendused;
– juhtumite analüüsid, praktilised näited, kogemuslood.

Õpiväljundid:
Osaleja on saanud baasteadmised autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse emotsioonidest ning tunnetest ja osakab neid paremini mõista:
– teab millised on meetodid, kuidas kontakteeruda, mõista ja suhelda autistlikku ning ATH last;
– teab, millised on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid   väljendatakse;
– teab, milline on emotsiooni ja käitumise seos ning kuidas laps neid loob;
– omab praktilisi teadmisi mõistmaks ja toetamaks autistliku ning ATH lapse emotsionaalset arengut;
– osaleja saab praktilised teadmised ning nipid, mida koheselt oma igapäevatöös kasutada.

Koolituse pikkus on 6 akadeemilist tundi.
Koolituse lõpetanud saavad Ivica Mägi Autismikooli tunnistuse.

Koolitaja:
IVICA MÄGI
on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides.Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.