Toimumise aeg: 04.01.2019 kl 10:00 – 13:30
Toimumise koht: Loksa Gümnaasiumi algklasside maja saalis (Tallinna tn 47/1 Loksa linn)

Koolituse eesmärk:  on anda haridusasutuste (koolid, lasteaiad jne) juhtidele, infojuhtidele, sekretäridele ja teistele haridusasutustes töötavatele isikutele, kes puutuvad oma töös kokku erinevate isikuandmetega, teavet tema õigustest ja kohustustest (õpi)laste ja lapsevanematega seotud isikuandmete kasutamisel, töötlemisel ja säilitamisel, sh räägitakse isikuandmete kaitse õigusest ja isikuandmete käitlemise peamistest printsiipidest, et paremini toime tulla töös vajaminevate isikuandmete käitlemise ning jagamisega kolmandatele osapooltele.
Sihtrühm: Haridusasutuste (koolid, sh põhikoolid, gümnaasiumid, kutsekoolid, ülikoolid, huvikoolid ja lasteaiad) juhid, sekretärid, infojuhid ja teised haridusasutustes töötavad isikud, kes puutuvad oma töös kokku laste ja nende vanemate isikuandmetega.

Koolitusel käsitletavad teemad:

– Olulised muudatused uue isikuandmete kaitse määruse jõustumisel
– Asutuse kohustused, andmekaitse spetsialisti roll ja ülesanded,    andmetöötlemise register, vastutav ja  volitatud töötleja;
– Isikuandmete töötlemise põhimõtted;
– Kas ja millisel juhul võib avaldada isikuandmeid?
– Nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
– Isikuandmete töötlemine nõusolekuta (sh õigustatud huvi);
– Nõuded lapse nõusolekule;
– Eriliiki (delikaatsete) isikuandmete töötlemisele esitatavad nõuded;
– Nimede avalikustamine;
– Fotode kasutamine ja avalikustamine;
– Eestkostetavaga seonduva info avalikustamine;
– Turvakaamerate olemasolu;
– Millised on haridusasutuste kõige tundlikumad kohad?
– Andmete ülekandmine
– Andmete kustutamine
– Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus.

Koolituse kestus: 4 akadeemilist tundi

Lektor: vandeadvokaat URMAS KUKK Advokaadibüroo Koch&Partnerid OÜ
Urmas Kukk on tunnustatud spetsialist, hindamatu kogemusega privaatsuse ja isikuandmete kaitse alal – ta on selles valdkonnas esindanud nii haldusorganite kui ka eraisikute huve. Advokaadibüroos on Urmas Kukk lisaks privaatsuse ja isikuandmete kaitsele, spetsialiseerunud kohtumenetlusele – ta  võib teid aidata nii era- kui ka avaliku õiguse valdkondadega seotud vaidlustes kohtu- ja vahekohtumenetluses. Urmas Kukk on Eesti Advokatuuri liige.   Lisaks advokaaditööle peab Urmas Kukk Tartu Ülikoolis loenguid privaatsusõiguse ja isikuandmete kaitse alal.

Kohvipaus 11.30-12.00