Joonistamisoskus ja selle kujundamine koolieelses eas

16.-17.09.2021 kl 10-17.00 Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuse nurgasaalis  (Tõnismägi 2 TALLINN)

Koolitaja: ÜLLE  KUUSIK – Magister artium eripedagoogikas 2004; logopeed tase, 8; eripedagoog, tase 8.  (OÜ Arengupusle)

Maht: 16 akadeemilist tundi

Sihtrühm: koolieelsete lasteasutuste õpetajad, erituge vajavate laste õpetajad.

Õppetöö eesmärk: Õppija tutvub joonistamise teoreetilise alusega ja teab, kuidas õpetada last joonistama.

Õppetöövormid: loeng, laste joonistuste vaatlus ja analüüs, praktiliste ülesannete täitmine.

Õppetöö sisu: Kursuse esimeses osas saab õppija ülevaate joonistamise olemusest, tähtsusest ja seostest psüühiliste protsessidega. Järgnevalt keskendutakse joonistamisoskuse kujunemisele, kirjeldatakse selle nelja etappi. Tutvustatakse sihitu ja sihipärase kritseldamise erinevusi ning avatakse esemelise ja teemajoonistuse eripärad. Pikemalt peatutakse inimese kujutamise etappidel. Räägitakse joonistamise rollist diagnostikas.

Kursuse teises osas keskendutakse joonistamisoskuse kujundamisele. Antakse ülevaade kunstitegevuste ettevalmistava etapi ülesannetest ning joonistamiseelse perioodi läbimisest täiskasvanu ja lapse koosjoonistamise kaudu. Iseloomustatakse vaatlusoskuse kujundamist lastel. Järgnevalt kirjeldatakse esemelise joonistamisoskuse kujundamist geomeetrilise vormi ja joone abil. Jagatakse soovitusi kompositsioonide loomiseks. Räägitakse joonistamisest ilukirjanduslike tekstide ja muusika järgi. Põgusalt peatutakse laste kunstiteoste demonstreerimisel ja hindamisel. Kursuse lõpus keskendutakse kõnearendustöö võimalustele joonistamise ajal.

Oodatavad tulemused: Kursusel osalejad oskavad hinnata rühma (klassi) laste joonistamisoskuse taset ning sellest tulenevalt planeerida edasist tööd kunstitegevuste vallas. Õppijad oskavad  planeerida  individuaalsete õppekavade kunstiõpetuse valdkonna osa ja täita kava last arendavate ülesannetega. Samuti teavad nad, kuidas joonistamise kaudu arendada laste kõne funktsionaalseid aspekte – suhtlemist ja oma tegevuste reguleerimist ja planeerimist kõne abil.

Info ja eelregistreerimine tel 55606076, koolitus@version.ee   www.version.ee

Kohvipausid kl 11.30-11.45 ja 15.15-15.30, lõuna 13.15-13.45