MTÜ, SA, KÜ ja usuliste ühenduste 2016. majandusaasta aruande koostamine
21. märts kl 10-15.15
Lektor: Maire Otsus-Carpenter vandeaudiitor, alates 1994. aastast  Eesti Audiitorkogu liige, Finantsinspektsiooni regulatsioonide ja aruandluse divisjoni spetsialist

Sihtgrupp:
MTÜ-de, SA-ste, KÜ-te ja usuorganisatsioonide raamatupidajad ja spetsialistid, kelle igapäevane tegevus hõlmab ka aastaaruande koostamist või selle koostamisele kaasa aitamist
Eesmärk:
anda osalejatele ülevaade 2016 aasta raamatupidamise aastaruande koostamisest, probleemsetest kohtadest ning esineda võivatest vigadest

TEEMAD:

Muudatused Raamatupidamise Toimkonna juhendites
Üldised nõuded majandusaasta aruandele
Mittetulundusühingute ja sihtasutuste erisused
Korteriühistute erisused
Raamatupidamise aastaaruanne (bilanss, tulude ja kulude aruanne, rahavoogude aruanne, lisad)
Nõuded tegevusaruandele
Spetsiifilised valdkonnad (tasud ühingu liikmetelt, saadud ja jagatud annetused ja toetused, teenuste ja maksete vahendamine, sihtfinantseerimise kajastamine)