PALGAARVESTUSE JA TÖÖÕIGUSE KOKKUPUUTEPUNKTID

22.-23. novembril kl 10-15.15 Projektieksperdi õppeklassis Endla t 4 TALLINN

Kahepäevane tööiguse praktikum. Esimesel päeval keskendume töövõtja ja andja õigustele ja kohustustele. Teisel päeval käsitleme neid õigusi ja kohustusi raamatupidamise arvestuse ja maksude deklareerimise võtmes.

Praktikumi viivad läbi: HELVE TOOMLA    jurist, tööõiguse konsultant,  kauaaegne Töövaidluskomisjoni liige ja
RITA  ILISSON  finantsanalüütik, lektor, mitmete rahanduse ja majandusarvetuse alaste raamatute autor, EV Raamatupidamise Toimkonna esimees 1993-2001

Kolmapäev, 22. november  Kl 10-15.15

  1. Tööleping vs muu võlaõiguslik leping (käsundusleping, töövõtuleping)

Tööleping kui käsunduslepingu liik. Võlaõigusseaduse sätted, mida enim rakendatakse töölepingule. Töölepingu erinevus käsundus- ja töövõtulepingust. Käsunduslepingu erinevus töövõtulepingust. Milline leping valida juriidilise isiku juhatuse liikme tööks? Kas töölepingule ettenähtud tagatisi võib ette näha käsunduslepingu sõlminule?

  1. Tööaeg ja selle arvestamine

Tööaja arvestuse kohustus. Tööajanormi mõiste puudumine töölepingu seaduses. Summeeritud tööaeg, selle arvestus. Millistel tingimustel ja kuidas vormistada summeeritud tööaja arvestust, kui pikaks ajaks võib tööaega summeerida? Summeeritud tööajaga tekkinud probleemid praktikas. Ületunnitöö, öötöö ja töötamine riigipühal – kuidas arvestada, kui seda kõike tehakse summeeritud tööaja arvestuse korral? Kuidas arvestada tasusid? Kes on öötöötaja ja kuidas arvestada tema töötasu? Lühendatud tööaeg – kellele ja millal? Kas lühendatud tööajaga alaealisele töötajale peab igal juhul kindlustamavähemlt kuutöötasu alammäära maksmise? Valveaeg, kokkulepped ja tasu. Valveaja muutmise eelnõu Riigikogus.

  1. Puhkus

Puhkuse liigid (isapuhkuse, lapsehoolduspuhkus, lapsepuhkus, tasustamata lapsepuhkus) Põhipuhkuse õigust andva aja arvestamine. Puhkuse aegumine. Ppuhkuse pikkus töölepingus. Põhipuhkus alaealisele, osalise või puuduva töövõimega töötajale ja haridus- ja teadustöötajale.

Kes määrab puhkuse aja? Millega tuleb aja määramisel tööandjal arvestada? Puhkuse osadena andmine, millega selle puhul arvestada. Mis saab makstud puhkusetasust, kui töötaja enne puhkuse lõppu tööle tagasi kutsutakse – tasaarvestus ja aegumine. Puhkusetasu arvestamine töötajale, kes on töölt ära olnud (näit lapsehoolduspuhkusel) üle aasta – töötasu (puhkusetasu) indekseerimise vajadus. Väljateenimata puhkusetasu tasaarvestamine töölepingu lõpetamisel.

  1. Töölähetus

Kui kauaks võib lähetada. Lähetustasud, tööaeg ja selle arvestus lähetuse puhul. Töötamise koht töölepingus. Kellel on õigus lähetusest keelduda? Töölähetus ja lähetatud töötajad. Riigikohtu praktika.

  1. Ärisaladus ja konkurentsipiirang

Mis on ja mis ei ole ärisaladus? Konkurentsipiirangu kokkulepe, selle vormistamine ja tasustamine. Kui kaua kehtib ärisaladuse hoidmise kohustus ja konkurentsipiirang? Kuidas vormistada need piirangud töölepingus vm dokumendis? Leppetrahv ja kahju hüvitamine.

  1. Töölepingu lõppemine

Töölepingu lõetamise ja ülesütlemise alused, kord ja makstavad tasud ja hüvitised
– poolte kokkuleppe korral:
– tähtaja möödumisel ja ennetähtaegse ülesütlemise korral;
– töötaja surma korral;
– korralisel ülesütlemisel töötaja poolt (omal soovil lõpetamine);
– katseajal;
– TLS § 88 tuleneval põhjusel (haigus, tööle sobimatus, süülised teod jne)
– koondamisel, sh kollektiivsel koondamisel;
– töötaja poolt tööandjapoolse töölepingu rikkumise korral (TLS § 91).

  1. Töölepingust tulenevate rikkumiste vaidlustamine.

Vaidlustamine töövaidluskomisjonis, vaidlustamine kohtus. TVK otsus ja sama vaidluse arutamine kohtus. Vajalikud dokumendid ja nendele esitatavad nõuded. Vaidlustamise tähtajad.

Neljapäev, 23. november  Kl 10-16

Töötasude arvestus ja maksud – raamatupidamises ja deklareerimisel (6 akadeemilist tundi)

10:00-11.30 Sissejuhatus
Töötasude arvestus töölepingu, VÕS lepingu ja juhatuse lepingu alusel
Töövõimetuspensionäri ja pensionäri töötasu arvestus
Tulu ja maksuvaba miinimum 2018 –

Millal rakendatakse kalendaarset ja millal keskmist töötasu arvestust?
Summeeritud tööajaarvestus – erinevad stsenaariumid
Ületunni töö, öötöö ja riigipühal teatud töö
Tulemustasud

Haigushüvitis, haigusleht ja hooldusleht
Lapsepuhkus
Puhkusetasu arvestus
Riigieelarvestus tasutavad lisa puhkused
Töölepingu lõppemisel arvestatud hüvitised ja tasud

 

11.30 – 11.45 Kohvipaus mõlemal päeval
13.15 – 14.00 Lõuna  mõlemal päeval