Raamatupidamise algõpe

299.00 18.-29.09.2017 kl 10-14

Raamatupidamise algõpe (õppekava koostamisel on lähtutud raamatupidaja kutsestandarditest 5 ja 6).
18.-29. september 2017
Kursuse viib läbi: Rita Ilisson finantsanalüütik, lektor, mitmete rahanduse ja majandusarvetuse alaste raamatute autor, EV Raamatupidamise Toimkonna esimees 1993-2001

Kursus sobib inimestele, kellel on huvi ja vajadus tegeleda raamatupidamisega, kuid kellel puudub selleks eelnev kogemus.

Sihtgrupp
Raamatupidajad, ettevõtete juhid, perefirmade juhid ja raamatupidajad, sekretärid, juhiabid

TEEMAD:
1. Raamatupidamise alused
1.1 Tekke- ja kassapõhine arvestusmeetod
1.2 Vara ja kohustused. Tulu ja kulu. Majandustehing
2. Bilanss ja kahekordne kirjendamine. Kasumiaruanne
2.1 Bilanss
2.2 Kontod. Tulemikonto
2.3 Kahekordne kirjendamine
2.4 Kasumiaruanne. Tulu- ja kulukontod
2.5 Kontoplaan
3. Tüüpilised tehingud ja nende kajastamine
3.1 Ostutehingud
3.2. Müügitehingud
3.3 Muud tehingud
4. Raamatupidamise korraldus ettevõttes
4.1 Raamatupidamist reglementeeriv seadusandlus
4.2 Raamatupidamise korraldus ettevõttes
4.3 Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine raamatupidamisregistrites
4.4 Raamatupidamisaruannete koostamise alusprintsiibid
4.5 Raamatupidamisaruannete skeemid
4.6 Raamatupidamisprogrammide kasutamine ja tööpõhimõtted
5. Tulu ja kulu kajastamine
6. Vara arvestus
6.1 Käibevara arvestus
6.1.1 Rahaliste vahendite arvestus
6.1.2 Lühiajaliste nõuete ja makstud ettemaksude arvestus
6.1.3 Varude arvestus
6.2. Põhivara arvestus
6.2.1 Materiaalse põhivara arvestus
6.2.2 Immateriaalse põhivara arvestus
6.2.3 Materiaalse ja immateriaalse põhivara kaetava väärtuse arvutamine
6.2.4 Müügiootel põhivara (keelatud käsitlus aruandeperioodil, mis algab 01.01.2013 või hiljem).
6.2.5 Kinnisvarainvesteeringute arvestus
6.2.6 Kapitali- ja kasutusrent
7. Vara inventuur
7.1 Inventuuride läbiviimine
7.1.1 Ettevalmistus
7.1.2 Inventuuri läbiviimine
7.1.3 Inventuuri tulemuste kinnitamine ja kajastamine
8. Välisvaluutatehingute kajastamine
9. Käibemaks ja käibemaksu arvestus raamatupidamises
9.1. Käibemaks
9.1.1 Käive käibemaksuseaduse mõistes
9.1.2 Maksumäärad ja maksuvaba käive
9.1.3 Käibemaksukohustuslane ja piiratud käibemaksukohustuslane 9.1.4 Käibe toimumise aeg
9.1.5 Maksustatav väärtus
9.1.6 Arvete väljastamine
9.1.7 Tasumisele kuuluva käibemaksu arvutamine
9.1.8 Käibemaksu tasumine
9.1.9 Käibemaksuseaduses käsitletavad erijuhud
9.1.10 Käibemaksu igapäevase arvestuse kord
9.2. Käibemaksu arvestus raamatupidamises
10. Tulumaks ja muud palgaga seotud maksud
10.1 Tulumaks
10.1.1 Tulumaksu kinnipidamine
10.1.2 Ettevõtete kulutustelt makstav tulumaks
10.1.3 Olulisemad tulumaksuga seotud õigusaktid (seisuga 01.01.12) 3
10.2 Sotsiaalmaks
10.3 Töötuskindlustusmaks
10.4 Kohustuslik kogumispension
11. Töötasu arvestus
12. Finantsinstrumendid
12.1 Finantsinstrumentide arvestus
12.2 Raha nüüdisväärtuse leidmine
12.3 Näide finantsvara eest saadava tasu õiglase väärtuse arvutamise kohta
13. Tütar- ja sidusettevõtete aktsiate ja osade kajastamine
14. Omakapitali arvestu
15. Majandusaasta aruanne
15.1 Majandusaasta aruande osad
15.1.1 Omakapitali muutuste aruande koostamine
15.1.2 Rahavoogude aruande koostamine
15.1.3 Raamatupidamise aastaaruande lisad
15.2 Konsolideeritud aruanne
15.3 Tegevusaruanne
15.4 Majandusaasta aruande elektrooniline esitamine

Õpiväljundid
Kursuse lõpetanu:
1) oskab korraldada ettevõtte raamatupidamist;
2) tunneb Raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid;
3) koostab raamatupidamise algdokumendid vastavalt nõuetele;
4) kirjendab algdokumendid kontodele, arvestades ka käibemaksu;
5) tunneb väikeettevõtet puudutavat seadusandlust;
6) arvestab palka;
7) tunneb maksuseadusandlust ja oskab esitada igakuiseid maksudeklaratsioone;
8) arvestab amortisatsiooni;
9) koostab majandusaasta aruande

Koolituse maht on 60 akadeemilist tundi, sh 50 akadeemilist tundi auditoorset tööd
Kursus on sülearvutipõhine
Kursuse edukas lõpetaja saab tunnistuse 

Title

Go to Top