Raamatupidamise algõpe
Õppekava koostamisel on lähtutud raamatupidaja kutsestandarditest 5 ja 6.

19.märtsist kuni 06. aprillini   kl 10-14 ( järgmistel kuupäevadel 19.,20.,26.,28.,29.,30. märts ja 02.,04.,05.,06. aprill)
Kursus sobib inimestele, kellel on huvi ja vajadus tegeleda raamatupidamisega, kuid kellel puudub selleks eelnev kogemus.
Kursus on sülearvutipõhine ja väga praktiline. Lõpetajad saavad tunnistuse.

Sihtgrupp: Raamatupidajad, ettevõtete juhid, perefirmade juhid ja raamatupidajad, sekretärid, juhiabid

TEEMAD:

 1. Raamatupidamise alused
  1.1 Tekke- ja kassapõhine arvestusmeetod
  1.2 Vara ja kohustused. Tulu ja kulu. Majandustehing
  2. Bilanss ja kahekordne kirjendamine. Kasumiaruanne
  2.1 Bilanss
  2.2 Kontod. Tulemikonto
  2.3 Kahekordne kirjendamine
  2.4 Kasumiaruanne. Tulu- ja kulukontod
  2.5 Kontoplaan
  3. Tüüpilised tehingud ja nende kajastamine
  3.1 Ostutehingud
  3.2. Müügitehingud
  3.3 Muud tehingud
  4. Raamatupidamise korraldus ettevõttes
  4.1 Raamatupidamist reglementeeriv seadusandlus
  4.2 Raamatupidamise korraldus ettevõttes
  4.3 Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine raamatupidamisregistrites
  4.4 Raamatupidamisaruannete koostamise alusprintsiibid
  4.5 Raamatupidamisaruannete skeemid
  4.6 Raamatupidamisprogrammide kasutamine ja tööpõhimõtted
  5. Tulu ja kulu kajastamine
  6. Vara arvestus
  6.1 Käibevara arvestus
  6.1.1 Rahaliste vahendite arvestus
  6.1.2 Lühiajaliste nõuete ja makstud ettemaksude arvestus
  6.1.3 Varude arvestus
  6.2. Põhivara arvestus
  6.2.1 Materiaalse põhivara arvestus
  6.2.2 Immateriaalse põhivara arvestus
  6.2.3 Materiaalse ja immateriaalse põhivara kaetava väärtuse arvutamine
  6.2.4 Müügiootel põhivara (keelatud käsitlus aruandeperioodil, mis algab 01.01.2013 või hiljem).
  6.2.5 Kinnisvarainvesteeringute arvestus
  6.2.6 Kapitali- ja kasutusrent
  7. Vara inventuur
  7.1 Inventuuride läbiviimine
  7.1.1 Ettevalmistus
  7.1.2 Inventuuri läbiviimine
  7.1.3 Inventuuri tulemuste kinnitamine ja kajastamine
  8. Välisvaluutatehingute kajastamine
  9. Käibemaks ja käibemaksu arvestus raamatupidamises
  9.1. Käibemaks
  9.1.1 Käive käibemaksuseaduse mõistes
  9.1.2 Maksumäärad ja maksuvaba käive
  9.1.3 Käibemaksukohustuslane ja piiratud käibemaksukohustuslane 9.1.4 Käibe toimumise aeg
  9.1.5 Maksustatav väärtus
  9.1.6 Arvete väljastamine
  9.1.7 Tasumisele kuuluva käibemaksu arvutamine
  9.1.8 Käibemaksu tasumine
  9.1.9 Käibemaksuseaduses käsitletavad erijuhud
  9.1.10 Käibemaksu igapäevase arvestuse kord
  9.2. Käibemaksu arvestus raamatupidamises
  10. Tulumaks ja muud palgaga seotud maksud
  10.1 Tulumaks
  10.1.1 Tulumaksu kinnipidamine
  10.1.2 Ettevõtete kulutustelt makstav tulumaks
  10.1.3 Olulisemad tulumaksuga seotud õigusaktid (seisuga 01.01.12) 3
  10.2 Sotsiaalmaks
  10.3 Töötuskindlustusmaks
  10.4 Kohustuslik kogumispension
  11. Töötasu arvestus
  12. Finantsinstrumendid
  12.1 Finantsinstrumentide arvestus
  12.2 Raha nüüdisväärtuse leidmine
  12.3 Näide finantsvara eest saadava tasu õiglase väärtuse arvutamise kohta
  13. Tütar- ja sidusettevõtete aktsiate ja osade kajastamine
  14. Omakapitali arvestu
  15. Majandusaasta aruanne
  15.1 Majandusaasta aruande osad
  15.1.1 Omakapitali muutuste aruande koostamine
  15.1.2 Rahavoogude aruande koostamine
  15.1.3 Raamatupidamise aastaaruande lisad
  15.2 Konsolideeritud aruanne
  15.3 Tegevusaruanne
  15.4 Majandusaasta aruande elektrooniline esitamine

Õpiväljundid
Kursuse lõpetanu:
1) oskab korraldada ettevõtte raamatupidamist;
2) tunneb Raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid;
3) koostab raamatupidamise algdokumendid vastavalt nõuetele;
4) kirjendab algdokumendid kontodele, arvestades ka käibemaksu;
5) tunneb väikeettevõtet puudutavat seadusandlust;
6) arvestab palka;
7) tunneb maksuseadusandlust ja oskab esitada igakuiseid maksudeklaratsioone;
8) arvestab amortisatsiooni;
9) koostab majandusaasta aruande

Koolituse maht on 60 akadeemilist tundi, sh 50 akadeemilist tundi auditoorset tööd.
Kursus on sülearvutipõhine ja väga praktiline.
Kursuse edukas lõpetaja saab tunnistuse.

 

Korraldaja: Version Koolitus OÜ
(Reg nr 10095125)
Tel 55606076
www.version.ee