Eesmärk:
12. juunil 2018 avaldati Riigi Teatajas töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus. Muudatus jõustus 22. juunil 2018 (osaliselt jõustub 1. jaanuaril 2019). Koolituse käigus võrreldakse rakenduva töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatusi praegu kehtiva seadusega.
Sihtgrupp:
Kõikide asutuste ja ettevõtete töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed, personalispetsialistid, personalijuhid ja teised töötervishoiu ning tööohutusega tegelevad inimesed.

 1. Õppepäeva teemad:

  1. Töötervishoiu ja tööohutuse regulatsioon Eestis ja EL-is, muutmise esmärgid ja saavutatud tulemus;
  2. Sotsiaalministeeriumi uued ideed – Tööelu Infosüsteem;  tööõnnetuskindlustus;  paindlike töösuhete uued regulatsioonid jne
  3. Ohutegurid töökeskkonnas ja riskide hindamine – kas 01.01.2019 on vaja teha uus riskianalüüs?
  4.  Ohutusalane juhendamine ja väljaõpe – muutuste sisu, juriidilised nüansid tööandja jaoks;
  5. Tervisekontroll – kas midagi muutub sisuliselt või ainult vormiliselt (määrus asendub seaduse regulatsiooniga);
  6.  Tööõnnetuste ja kutsehaiguste tuvastamine, uurimine – mis muutub?
  7. Töökeskkonna korraldus ettevõttes – spetsialist, volinik, TKN, esmaabiandja –
  kas uuest aastast ootavad ees olulised muudatused?
  8.   Töötaja vastutus
  – leppetrahv ohutusnõuete rikkumise eest – uus instrument tööohutuses. Juriidilised nüansid VÕS ja TLS valguses;
  9.  Tööandja vastutus – olulised muutused väärteovastutuses (uued koosseisud, muutunud trahvimäärad). Kas ja millal on otstarbekas väärteokaristust vaidlustada

Lektor: ILLE NAKURT- MURUMAA jurist ja töökeskkonna konsultant
Tartu Ülikooli Õigusinstituudi magister. Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik.
Kuulub EVEA volikogusse. Nõustab ja koolitab nii suuri kui ka väikesi organisatsioone, sealhulgas mikroettevõtteid, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusi ja eraettevõtteid