Uued muudatused töölepingu seaduses

Uued muudatused töölepingu seaduses

99.00 27. aprillil 2017 kl 10-15.15

Õppepäev toimub 23. mail kl 10-15.15

Muudatused töölepingu seaduses 2017 ja töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu

99.00 23.05 kl 10-15.15

Muudatused töölepingu seaduses ja töövaidluse lahendamise seaduse eelnõ

27. aprillil kl 10-15.15 Projektieksperdi õppeklassis Endla t 4 TALLINN

 Eesmärk: Anda ülevaade töölepingu seaduse olulisematest muudatustest, millega igapäevatöös sageli kokku puutuda tuleb. Tutvustada töövaidluste lahendamise seaduse eelnõud

Sihtrühm: ettevõtete juhid, personalitöötajad, raamatupidajad, juhiabid, sekretärid
Uuendatud seaduse läbivad põhimõtted on mõistlikkus, heausksus, teise poole huvidega arvestamine, kokkulepete läbipaistvus ja üheselt mõistetavus, mida pooled peavad töösuhtesse asudes arvestama.

Teemad:  

 1. Muudatused puhkusetasu ja keskmise töötasu riigieelarvest hüvitamise korras
  – andmete loetelu ja esitamise tähtaeg;
  – kes ja kuidas vastutab andmete õigsuse eest?
 2. Alaealisega töölepingu sõlmimise uus kord
  – nõuded vanusele ja töö iseloomule;
  – kui kaua kestab koolikohustus?
  – kes annab loa alaealise töötamiseks?
  – alaealise tööaeg;
  – tööinspektori õigused ja kohustused järelevalves.
 3.  Uuemad Riigikohtu töövaidluste lahendid
 4. Kavandatav töövaidluskomisjonide tööd korraldav töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu
  – kehtiv kord ja uue seaduse eemärgid;
  – olulisemad muudatused võrreldes kehtiva seadusega; -kollektiivlepingust tulenevate nõuete lahendamise võimalused;
  -kirjaliku menetluse võimalused;
  – kompromiss ja selle vormistamine;
  – lepitusmenetlus töövaidluskomisjonis;
  – töövaidlusavaldusele esitatavad nõuded;
  – kas rahalistele nõuetele on piirmäär?
  – töövaidluse läbivaatamise tähtaeg:
  – TVK otsus, selle teatavakstegemine ja jõustumine;
  – aegumistähtajad.

Lektor: HELVE TOOMLA  jurist,  tööõiguse tippspetsialist, kauaaegne Töövaidluskomisjoni liige

Helve Toomla lõpetas juristina Tartu Ülikooli 1971.aastal. On töötanud Tööinspektsioonis, Eesti Päevalehes, Ametiühingute Keskliidus. On kirjutanud brošüüre tööõigusest, seaduste kommentaare Käsiraamatute Kirjastuse kogumikus “Tööõigus”. 20 aastane lektori kogemus mitmetes koolitusfirmades.

Title

Go to Top