• Uus tarkvara korteriühistute raamatupidajatele

  99.00 19. september kl 10-15.15
   

  Praktiline koolitus raamatupidamise programmiga Merit Aktiva seadistusega korteriühistutele

  1. septembril 2017 kl 10-16 Projektieksperdi õppeklassis Endla t 4 TALLINN
  Merit Aktivale, lihtsale ja populaarsele raamatupidamisprogrammile, on nüüd lisatud korteriühistutele vajalikud võimalused. Merit Aktivaga on korteriühistu raamatupidamise tegemine lihtsam kui kunagi varem. Koolitusele on oodatud kõik, kes soovivad väiksemale või keskmisele korteriühistule teha raamatupidamist Merit Aktivaga. Lektor: EVI KIKAS raamatupidaja ja kutseõpetaja Evi Kikas on omandanud raamatupidaja kõrghariduse Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis ja õppinud kutseõpetajaks Tallinna Ülikoolis. On õpetanud raamatupidamist juba üle 10 aasta, sealhulgas praktilisi koolitusi Merit Aktiva ja Pilve-Aktiva programmidega Korteriühistute lahenduses saab: - sisestada arvestite näitusid ja pidada nende üle arvestust; - kanda korraga kõikidele perioodilistele arvetele jooksval kuul kehtivate teenuste hinnad. Arved saab saata korraga nende klientide meilile, korraga välja trükkida või saata panka e-arvete koondfailiga. Koolituse käigus harjutatakse (tasuta www.merit.ee) programmis näidisülesandega korteriühistu raamatupidamist. Kasutatakse KÜ standardseadistust. Kaasa võtta oma sülearvuti. Tasuta programmi kasutajaks registreerimisel on vajalik oma e-posti aadress ja parool. TEEMAD
  • Seadistused: kasutajad, arved jm
  • Paberivara raamatupidamise seadistus
  • Kontoplaan
  • Algsaldod
  • Artiklid
  • Ostuarved, kulud
  • Näitude sisestamine
  • Edasimüüdavate teenuste arvetus
  • Laenud
  • Perioodilised ja müügiarved
  • Panga maksed, import ja eksport
  • Kassa
  • Pearaamatu kanded
  • Pearaamat, käibeandmik
  • Bilanss, tulude ja kulude aruanne Korraldaja: Version Koolitus OÜ (Reg nr 10095125) Tel 55606076 www.version.ee koolitus@version.ee
 • Maksuseadused 2017.-2018 (välja müüdud)

  99.00 26. september kl 10-15.15

  2017.-2018. aasta olulisemad maksumuudatused. Raamatupidaja töölaud uues e- maksuametis

  Toimumise aeg: 26.09.2017, kell 10.00-15.15 Toimumise koht:  Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuse kuppelsaal (Tõnismägi 2 TALLINN) Sihtgrupp: Personalijuhid, -spetsialistid, raamatupidajad, finantsjuhid, osakonnajuhatajad, ühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, juhiabid, assistendid Eesmärk: Anda põhjalik ülevaade 2017.–2018. aasta maksuseaduse muudatustest ja maksuküsimustega seotud probleemidest Teemad ja ajakava: 10.00-10.45   Raamatupidaja töölaud uues e-maksuametis (uued makselahendused , nende valmimise ajagraafikuid, mida muudatused raamatupidajatele kaasa toovad) Mõtteid ja ideoloogiat uue e-MTA teemal vahetab: ÜLLE SEPP  EMTA teenusedisaini juht 10.45-15.15  Maksuseadused 2017/2018 Vastuvõetud muudatused: Maksuvaba tulu suurendamine 500 eurole al 2018, kuidas see praktikas rakendub; Muude soodustuste vähendamine; Tööandjapoolse haiguspäevade hüvitamine al 2017; Terviseedendamise kulude maksuvabastus al 2018; Metalltoodete käibemaksu pöördmaksustamine al 2017; Käibemaksu piirmäära tõstmine 40 000 euroni al 2018; Plaanitavad muudatused 2017-2018, s.h: Erisoodustuse leevendamine majutuse ja transpordi osas al 01.07.2017; Osalusoptsioonid al. 01.07.2017; Sõiduauto maksustamine al 2018; Dividendide maksustamine al 2018 Lektor: KRISTINA LIPSTAL Maksu- ja Tolliameti otseste ja kaudsete maksude talituse konsultant Kohvipaus kl 11.30-11.45 Lõunasöök kl 13.15-13.45
 • Raamatupidamise algõpe

  299.00 18.-29.09.2017 kl 10-14
  Raamatupidamise algõpe (õppekava koostamisel on lähtutud raamatupidaja kutsestandarditest 5 ja 6). 18.-29. september 2017 Kursuse viib läbi: Rita Ilisson finantsanalüütik, lektor, mitmete rahanduse ja majandusarvetuse alaste raamatute autor, EV Raamatupidamise Toimkonna esimees 1993-2001 Kursus sobib inimestele, kellel on huvi ja vajadus tegeleda raamatupidamisega, kuid kellel puudub selleks eelnev kogemus. Sihtgrupp Raamatupidajad, ettevõtete juhid, perefirmade juhid ja raamatupidajad, sekretärid, juhiabid
  TEEMAD: 1. Raamatupidamise alused 1.1 Tekke- ja kassapõhine arvestusmeetod 1.2 Vara ja kohustused. Tulu ja kulu. Majandustehing 2. Bilanss ja kahekordne kirjendamine. Kasumiaruanne 2.1 Bilanss 2.2 Kontod. Tulemikonto 2.3 Kahekordne kirjendamine 2.4 Kasumiaruanne. Tulu- ja kulukontod 2.5 Kontoplaan 3. Tüüpilised tehingud ja nende kajastamine 3.1 Ostutehingud 3.2. Müügitehingud 3.3 Muud tehingud 4. Raamatupidamise korraldus ettevõttes 4.1 Raamatupidamist reglementeeriv seadusandlus 4.2 Raamatupidamise korraldus ettevõttes 4.3 Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine raamatupidamisregistrites 4.4 Raamatupidamisaruannete koostamise alusprintsiibid 4.5 Raamatupidamisaruannete skeemid 4.6 Raamatupidamisprogrammide kasutamine ja tööpõhimõtted 5. Tulu ja kulu kajastamine 6. Vara arvestus 6.1 Käibevara arvestus 6.1.1 Rahaliste vahendite arvestus 6.1.2 Lühiajaliste nõuete ja makstud ettemaksude arvestus 6.1.3 Varude arvestus 6.2. Põhivara arvestus 6.2.1 Materiaalse põhivara arvestus 6.2.2 Immateriaalse põhivara arvestus 6.2.3 Materiaalse ja immateriaalse põhivara kaetava väärtuse arvutamine 6.2.4 Müügiootel põhivara (keelatud käsitlus aruandeperioodil, mis algab 01.01.2013 või hiljem). 6.2.5 Kinnisvarainvesteeringute arvestus 6.2.6 Kapitali- ja kasutusrent 7. Vara inventuur 7.1 Inventuuride läbiviimine 7.1.1 Ettevalmistus 7.1.2 Inventuuri läbiviimine 7.1.3 Inventuuri tulemuste kinnitamine ja kajastamine 8. Välisvaluutatehingute kajastamine 9. Käibemaks ja käibemaksu arvestus raamatupidamises 9.1. Käibemaks 9.1.1 Käive käibemaksuseaduse mõistes 9.1.2 Maksumäärad ja maksuvaba käive 9.1.3 Käibemaksukohustuslane ja piiratud käibemaksukohustuslane 9.1.4 Käibe toimumise aeg 9.1.5 Maksustatav väärtus 9.1.6 Arvete väljastamine 9.1.7 Tasumisele kuuluva käibemaksu arvutamine 9.1.8 Käibemaksu tasumine 9.1.9 Käibemaksuseaduses käsitletavad erijuhud 9.1.10 Käibemaksu igapäevase arvestuse kord 9.2. Käibemaksu arvestus raamatupidamises 10. Tulumaks ja muud palgaga seotud maksud 10.1 Tulumaks 10.1.1 Tulumaksu kinnipidamine 10.1.2 Ettevõtete kulutustelt makstav tulumaks 10.1.3 Olulisemad tulumaksuga seotud õigusaktid (seisuga 01.01.12) 3 10.2 Sotsiaalmaks 10.3 Töötuskindlustusmaks 10.4 Kohustuslik kogumispension 11. Töötasu arvestus 12. Finantsinstrumendid 12.1 Finantsinstrumentide arvestus 12.2 Raha nüüdisväärtuse leidmine 12.3 Näide finantsvara eest saadava tasu õiglase väärtuse arvutamise kohta 13. Tütar- ja sidusettevõtete aktsiate ja osade kajastamine 14. Omakapitali arvestu 15. Majandusaasta aruanne 15.1 Majandusaasta aruande osad 15.1.1 Omakapitali muutuste aruande koostamine 15.1.2 Rahavoogude aruande koostamine 15.1.3 Raamatupidamise aastaaruande lisad 15.2 Konsolideeritud aruanne 15.3 Tegevusaruanne 15.4 Majandusaasta aruande elektrooniline esitamine Õpiväljundid Kursuse lõpetanu: 1) oskab korraldada ettevõtte raamatupidamist; 2) tunneb Raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid; 3) koostab raamatupidamise algdokumendid vastavalt nõuetele; 4) kirjendab algdokumendid kontodele, arvestades ka käibemaksu; 5) tunneb väikeettevõtet puudutavat seadusandlust; 6) arvestab palka; 7) tunneb maksuseadusandlust ja oskab esitada igakuiseid maksudeklaratsioone; 8) arvestab amortisatsiooni; 9) koostab majandusaasta aruande Koolituse maht on 60 akadeemilist tundi, sh 50 akadeemilist tundi auditoorset tööd Kursus on sülearvutipõhine Kursuse edukas lõpetaja saab tunnistuse 

Go to Top