Raamatupidamise algõpe (õppekava koostamisel on lähtutud raamatupidaja kutsestandarditest 5 ja 6). 14.-25. august 2017 kl 10-14 Projektieksperdi õppeklassis Endla t 4 TALLINN Kursuse viib läbi: Rita Ilisson finantsanalüütik, lektor, mitmete rahanduse ja majandusarvetuse alaste raamatute autor, EV Raamatupidamise Toimkonna esimees 1993-2001 Kursus sobib inimestele, kellel on huvi ja vajadus tegeleda raamatupidamisega, kuid kellel puudub selleks eelnev kogemus. Sihtgrupp: Raamatupidajad, ettevõtete juhid, perefirmade juhid ja raamatupidajad, sekretärid, juhiabid TEEMAD: 1.Raamatupidamise alused 1.1 Tekke- ja kassapõhine arvestusmeetod 1.2 Vara ja kohustused. Tulu ja kulu. Majandustehing 2. Bilanss ja kahekordne kirjendamine. Kasumiaruanne 2.1 Bilanss 2.2 Kontod. Tulemikonto 2.3 Kahekordne kirjendamine 2.4 Kasumiaruanne. Tulu- ja kulukontod 2.5 Kontoplaan 3. Tüüpilised tehingud ja nende kajastamine 3.1 Ostutehingud 3.2. Müügitehingud 3.3 Muud tehingud 4. Raamatupidamise korraldus ettevõttes 4.1 Raamatupidamist reglementeeriv seadusandlus 4.2 Raamatupidamise korraldus ettevõttes 4.3 Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine raamatupidamisregistrites 4.4 Raamatupidamisaruannete koostamise alusprintsiibid 4.5 Raamatupidamisaruannete skeemid 4.6 Raamatupidamisprogrammide kasutamine ja tööpõhimõtted 5. Tulu ja kulu kajastamine 6. Vara arvestus 6.1 Käibevara arvestus 6.1.1 Rahaliste vahendite arvestus 6.1.2 Lühiajaliste nõuete ja makstud ettemaksude arvestus 6.1.3 Varude arvestus 6.2. Põhivara arvestus 6.2.1 Materiaalse põhivara arvestus 6.2.2 Immateriaalse põhivara arvestus 6.2.3 Materiaalse ja immateriaalse põhivara kaetava väärtuse arvutamine 6.2.4 Müügiootel põhivara (keelatud käsitlus aruandeperioodil, mis algab 01.01.2013 või hiljem). 6.2.5 Kinnisvarainvesteeringute arvestus 6.2.6 Kapitali- ja kasutusrent 7. Vara inventuur 7.1 Inventuuride läbiviimine 7.1.1 Ettevalmistus 7.1.2 Inventuuri läbiviimine 7.1.3 Inventuuri tulemuste kinnitamine ja kajastamine 8. Välisvaluutatehingute kajastamine 9.Käibemaks ja käibemaksu arvestus raamatupidamises 9.1. Käibemaks 9.1.1 Käive käibemaksuseaduse mõistes 9.1.2 Maksumäärad ja maksuvaba käive 9.1.3 Käibemaksukohustuslane ja piiratud käibemaksukohustuslane 9.1.4 Käibe toimumise aeg 9.1.5 Maksustatav väärtus 9.1.6 Arvete väljastamine 9.1.7 Tasumisele kuuluva käibemaksu arvutamine 9.1.8 Käibemaksu tasumine 9.1.9 Käibemaksuseaduses käsitletavad erijuhud 9.1.10 Käibemaksu igapäevase arvestuse kord 9.2. Käibemaksu arvestus raamatupidamises 10. Tulumaks ja muud palgaga seotud maksud 10.1 Tulumaks 10.1.1 Tulumaksu kinnipidamine 10.1.2 Ettevõtete kulutustelt makstav tulumaks 10.1.3 Olulisemad tulumaksuga seotud õigusaktid (seisuga 01.01.12) 10.2 Sotsiaalmaks 10.3 Töötuskindlustusmaks 10.4 Kohustuslik kogumispension 11. Töötasu arvestus 12. Finantsinstrumendid 12.1 Finantsinstrumentide arvestus 12.2 Raha nüüdisväärtuse leidmine 12.3 Näide finantsvara eest saadava tasu õiglase väärtuse arvutamise kohta 13. Tütar- ja sidusettevõtete aktsiate ja osade kajastamine 14. Omakapitali arvestu 15. Majandusaasta aruanne 15.1 Majandusaasta aruande osad 15.1.1 Omakapitali muutuste aruande koostamine 15.1.2 Rahavoogude aruande koostamine 15.1.3 Raamatupidamise aastaaruande lisad 15.2 Konsolideeritud aruanne 15.3 Tegevusaruanne 15.4 Majandusaasta aruande elektrooniline esitamine Õpiväljundid Kursuse lõpetanu: 1) oskab korraldada ettevõtte raamatupidamist; 2) tunneb Raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid; 3) koostab raamatupidamise algdokumendid vastavalt nõuetele; 4) kirjendab algdokumendid kontodele, arvestades ka käibemaksu; 5) tunneb väikeettevõtet puudutavat seadusandlust; 6) arvestab palka; 7) tunneb maksuseadusandlust ja oskab esitada igakuiseid maksudeklaratsioone; 8) arvestab amortisatsiooni; 9) koostab majandusaasta aruande Koolituse maht on 60 akadeemilist tundi, sh 50 akadeemilist tundi auditoorset tööd. Kursus on sülearvutipõhine. Kursuse edukas lõpetaja saab tunnistuse.   Korraldaja: Version Koolitus OÜ (Reg nr 10095125) Tel 55606076 www.version.ee, koolitus@version.ee