Jaanuar 2018

 • 18.01.2018 kl 10-16  Projektieksperdi õppeklassis Endla t 4 TALLINN Kursus keskendub konsolideeritud majandusaasta aruande sisule aruande kasutaja seisukohast. Lähtepunktiks on avalikustamise printsiip, mille kohaselt raamatupidamise aruandes esitatakse kogu informatsioon, mis võimaldab saada aruande kasutajatel, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised konsolideerimisgrupi kohta, asjakohast ja tõepäraselt esitatud finantsinformatsiooni. Näidete (avalikustatud konsolideeritud aruanded) abil pöörame osalejate tähelepanu võtmeküsimustele ja kitsaskohtadele. Koolituse eesmärk: Omandada teadmised, kasutaja informatsiooni vajadustest ja seega avalikustamise kriteeriumidest, konsolideeritud majandusaastaaruande koostamisel. Lektor: RITA ILISSON finantsanalüütik, lektor, mitmete rahanduse ja majandusarvetuse alaste raamatute autor, EV Raamatupidamise Toimkonna esimees 1993-2001 Konsolideeritud aruande koostamise kohustus ja erandid Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne Konsolideeritud bilanss Konsolideeritud kasumiaruanne Konsolideeritud rahavoogude aruanne Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne Konsolideeritud raamatupidamise aruande lisad Konsolideerimisgrupi tegevusaruanne Ülevaade konsolideerimisgrupi tegevusest Konsolideerimisgrupi struktuur – otsene ja kaudne osalus Olulised sündmused ja asjaolud Muutused strateegiates ja poliitikates sh dividendipoliitikas  Peamised finantssuhtarvud ja nende arvutamise metoodika Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja: • hoomab konsolideeritud majandusaasta aruannete kasutajate informatsiooni  vajadusi; • oskab arvutada ja esitada koos selgitustega kasutajatele huvi pakkuvaid suhtarve; • suudab hinnata konsolideeritud majandusaruannetes toodud informatsiooni asjakohasust kasutaja          perspektiivist.   Hind: 120 EUR+KM Info ja eelregistreerimine tel 55606076, www.version.ee   koolitus@version.ee  
 • 23. jaanuar 2018 kl 10-15.15 Projektieksperdi õppeklassis Endla t 4 TALLINN Sihtgrupp: MTÜ, SA, KÜ  ja usuorganisatsioonide raamatupidajad ja spetsialistid, kelle igapäevane tegevus hõlmab ka aastaaruande koostamist või selle koostamisele kaasa aitamist Eesmärk: anda osalejatele ülevaade 2017. aasta majandusaasta aruande koostamisest, probleemsetest kohtadest ning esineda võivatest vigadest TEEMAD: Muudatused Raamatupidamise Toimkonna  juhendites Üldised nõuded majandusaasta aruandele Mittetulundusühingute ja sihtasutuste erisused Korteriühistute erisused Raamatupidamise aastaaruanne (bilanss, tulude ja kulude aruanne, rahavoogude      aruanne, lisad) Nõuded tegevusaruandele Spetsiifilised valdkonnad (tasud ühingu liikmetelt, saadud ja jagatud annetused ja toetused, teenuste ja maksete vahendamine, sihtfinantseerimise kajastamine) Lektor: Maire Otsus-Carpenter vandeaudiitor, alates 1994. aastast  Eesti Audiitorkogu liige Hind: 99 EUR+KM Info ja eelregistreerimine tel 55606076; www.version.ee koolitus@version.ee
 • 30. jaanuar 2018 kl 10-15.15 Projektieksperdi õppeklassis Endla t 4 TALLINN

  Sihtgrupp:  Äriühingute raamatupidajad ja spetsialistid, kelle igapäevane tegevus hõlmab ka aastaaruande koostamist või selle koostamisele kaasa aitamist Eesmärk: anda osalejatele ülevaade 2017. aasta majandusaasta aruande koostamisest, probleemsetest kohtadest ning esineda võivatest vigadest Lektor: Maire Otsus-Carpenter vandeaudiitor, alates 1994. aastast  Eesti Audiitorkogu liige TEEMAD:
  • Muudatused Raamatupidamise Toimkonna juhendites. Eesti hea raamatupidamistava versus Eesti Finantsaruandluse Standardid – mis muutub ja mis jääb samaks.
  • Ettevõtete liigitus ja nende aastaaruannete erisused:
   • Mikroettevõtte aastaaruanne
   • Väikeettevõtte aastaaruanne
   • Keskmise suurusega ettevõtte aastaaruanne
   • Suurettevõtte aastaaruanne
  • Raamatupidamise aastaaruanne
   • Varade ja kohustiste kajastamine ja mõõtmine
   • Tulude ja kulude kajastamine
   • Rahavood
  • Tegevusaruanne
  Info ja eelregistreerimine tel 55606076; www.version.ee koolitus@version.ee  
Go to Top