• Raamatupidamise algõpe

  299.00 16.05-01.06 kl 10-14.00
  Raamatupidamise algõpe (õppekava koostamisel on lähtutud raamatupidaja kutsestandarditest 5 ja 6). 16. mai-26.01.juuni 2017 kl 10.00-14.00 järgmistel kuupäevadel: 16.,17.,19.,23.,24.,26.,29.,30.,31. 05 ja 01.06 Kursuse viib läbi: Rita Ilisson finantsanalüütik, lektor, mitmete rahanduse ja majandusarvetuse alaste raamatute autor, EV Raamatupidamise Toimkonna esimees 1993-2001 Kursus sobib inimestele, kellel on huvi ja vajadus tegeleda raamatupidamisega, kuid kellel puudub selleks eelnev kogemus. Sihtgrupp Raamatupidajad, ettevõtete juhid, perefirmade juhid ja raamatupidajad, sekretärid, juhiabid
  TEEMAD: 1. Raamatupidamise alused 1.1 Tekke- ja kassapõhine arvestusmeetod 1.2 Vara ja kohustused. Tulu ja kulu. Majandustehing 2. Bilanss ja kahekordne kirjendamine. Kasumiaruanne 2.1 Bilanss 2.2 Kontod. Tulemikonto 2.3 Kahekordne kirjendamine 2.4 Kasumiaruanne. Tulu- ja kulukontod 2.5 Kontoplaan 3. Tüüpilised tehingud ja nende kajastamine 3.1 Ostutehingud 3.2. Müügitehingud 3.3 Muud tehingud 4. Raamatupidamise korraldus ettevõttes 4.1 Raamatupidamist reglementeeriv seadusandlus 4.2 Raamatupidamise korraldus ettevõttes 4.3 Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine raamatupidamisregistrites 4.4 Raamatupidamisaruannete koostamise alusprintsiibid 4.5 Raamatupidamisaruannete skeemid 4.6 Raamatupidamisprogrammide kasutamine ja tööpõhimõtted 5. Tulu ja kulu kajastamine 6. Vara arvestus 6.1 Käibevara arvestus 6.1.1 Rahaliste vahendite arvestus 6.1.2 Lühiajaliste nõuete ja makstud ettemaksude arvestus 6.1.3 Varude arvestus 6.2. Põhivara arvestus 6.2.1 Materiaalse põhivara arvestus 6.2.2 Immateriaalse põhivara arvestus 6.2.3 Materiaalse ja immateriaalse põhivara kaetava väärtuse arvutamine 6.2.4 Müügiootel põhivara (keelatud käsitlus aruandeperioodil, mis algab 01.01.2013 või hiljem). 6.2.5 Kinnisvarainvesteeringute arvestus 6.2.6 Kapitali- ja kasutusrent 7. Vara inventuur 7.1 Inventuuride läbiviimine 7.1.1 Ettevalmistus 7.1.2 Inventuuri läbiviimine 7.1.3 Inventuuri tulemuste kinnitamine ja kajastamine 8. Välisvaluutatehingute kajastamine 9. Käibemaks ja käibemaksu arvestus raamatupidamises 9.1. Käibemaks 9.1.1 Käive käibemaksuseaduse mõistes 9.1.2 Maksumäärad ja maksuvaba käive 9.1.3 Käibemaksukohustuslane ja piiratud käibemaksukohustuslane 9.1.4 Käibe toimumise aeg 9.1.5 Maksustatav väärtus 9.1.6 Arvete väljastamine 9.1.7 Tasumisele kuuluva käibemaksu arvutamine 9.1.8 Käibemaksu tasumine 9.1.9 Käibemaksuseaduses käsitletavad erijuhud 9.1.10 Käibemaksu igapäevase arvestuse kord 9.2. Käibemaksu arvestus raamatupidamises 10. Tulumaks ja muud palgaga seotud maksud 10.1 Tulumaks 10.1.1 Tulumaksu kinnipidamine 10.1.2 Ettevõtete kulutustelt makstav tulumaks 10.1.3 Olulisemad tulumaksuga seotud õigusaktid (seisuga 01.01.12) 3 10.2 Sotsiaalmaks 10.3 Töötuskindlustusmaks 10.4 Kohustuslik kogumispension 11. Töötasu arvestus 12. Finantsinstrumendid 12.1 Finantsinstrumentide arvestus 12.2 Raha nüüdisväärtuse leidmine 12.3 Näide finantsvara eest saadava tasu õiglase väärtuse arvutamise kohta 13. Tütar- ja sidusettevõtete aktsiate ja osade kajastamine 14. Omakapitali arvestu 15. Majandusaasta aruanne 15.1 Majandusaasta aruande osad 15.1.1 Omakapitali muutuste aruande koostamine 15.1.2 Rahavoogude aruande koostamine 15.1.3 Raamatupidamise aastaaruande lisad 15.2 Konsolideeritud aruanne 15.3 Tegevusaruanne 15.4 Majandusaasta aruande elektrooniline esitamine Õpiväljundid Kursuse lõpetanu: 1) oskab korraldada ettevõtte raamatupidamist; 2) tunneb Raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid; 3) koostab raamatupidamise algdokumendid vastavalt nõuetele; 4) kirjendab algdokumendid kontodele, arvestades ka käibemaksu; 5) tunneb väikeettevõtet puudutavat seadusandlust; 6) arvestab palka; 7) tunneb maksuseadusandlust ja oskab esitada igakuiseid maksudeklaratsioone; 8) arvestab amortisatsiooni; 9) koostab majandusaasta aruande Koolituse maht on 60 akadeemilist tundi sh 50 akadeemilist tundi auditoorset tööd Kursus on sülearvutipõhine Kursuse edukas lõpetaja saab tunnistuse 
 • 22.-26. aprill E,K,R kl 10-14 Projektieksperdi õppeklassis Endla t 4 TALLINN
  Koolitaja: EVI KIKAS raamatupidaja, kauaaegne raamatupidamise õppejõud Evi Kikas on omandanud raamatupidaja kõrghariduse Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis ja õppinud kutseõpetajaks Tallinna Ülikoolis. Lisaks teooria õpetamisele korraldab praktilisi koolitusi programmide Merit Aktiva ja Merit palk pilveversioonidega Eesmärk: Anda tegutsevatele või äritegevuse alustamist planeerivatele mikro- ja väikeettevõtjatele teadmised ja oskused ettevõtte majandusarvestuse valdkonnaga toimetulekuks kasutades majandustarkvara Merit. Sihtgrupp:  Väikeettevõtete töötajad ja alustavad ettevõtjad Koolituse sisu:
  1. Raamatupidamise korraldamine programmis.
  2. Majandustehingute dokumenteerimine.
  3. Majandustehingute kirjendamine arvestusregistrites.
  4. Käibemaksu arvestamine, deklaratsiooni koostamine ja esitamine.
  5. Aruannete koostamine.
  6. Tööjõukulude arvestamine.
  7. Töötasu maksude ja maksete arvestamine ja deklareerimine.
  Õpiväljundid:
  1. Õppija oskab korraldada ettevõtte raamatupidamist programmis Merit Aktiva;
  2. Korraldab töötasu arvestamise palgaarvestuse programmis Merit Palk;
  3. Mõistab käibemaksu ja töötasu maksude arvestamise põhimõtteid.
  Õppetöö kestab 20 akadeemilist tundi, sh 5 tundi iseseisvat tööd) Õppekava koostamisel on lähtutud raamatupidaja kutsestandardist 5

     
 • 23. mail kl 10-15.15 Projektieksperdi õppeklassis Endla t 4 TALLINN

  Lektor: HELVE TOOMLA  jurist,  tööõiguse tippspetsialist, kauaaegne Töövaidluskomisjoni liige Helve Toomla lõpetas juristina Tartu Ülikooli 1971.aastal. On töötanud Tööinspektsioonis, Eesti Päevalehes, Ametiühingute Keskliidus. On kirjutanud brošüüre tööõigusest, seaduste kommentaare Käsiraamatute Kirjastuse kogumikus "Tööõigus". 20 aastane lektori kogemus mitmetes koolitusfirmades.  Eesmärk: Anda ülevaade töölepingu seaduse olulisematest muudatustest, millega igapäevatöös sageli kokku puutuda tuleb. Tutvustada töövaidluste lahendamise seaduse eelnõud Sihtrühm: ettevõtete juhid, personalitöötajad, raamatupidajad, juhiabid, sekretärid Uuendatud seaduse läbivad põhimõtted on mõistlikkus, heausksus, teise poole huvidega arvestamine, kokkulepete läbipaistvus ja üheselt mõistetavus, mida pooled peavad töösuhtesse asudes arvestama. Teemad:  
  1. Muudatused puhkusetasu ja keskmise töötasu riigieelarvest hüvitamise korras - andmete loetelu ja esitamise tähtaeg; - kes ja kuidas vastutab andmete õigsuse eest?
  2. Alaealisega töölepingu sõlmimise uus kord - nõuded vanusele ja töö iseloomule; - kui kaua kestab koolikohustus? - kes annab loa alaealise töötamiseks? - alaealise tööaeg; - tööinspektori õigused ja kohustused järelevalves.
  3.  Uuemad Riigikohtu töövaidluste lahendid
  4. Kavandatav töövaidluskomisjonide tööd korraldav töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu - kehtiv kord ja uue seaduse eemärgid; - olulisemad muudatused võrreldes kehtiva seadusega; -kollektiivlepingust tulenevate nõuete lahendamise võimalused; -kirjaliku menetluse võimalused; - kompromiss ja selle vormistamine; - lepitusmenetlus töövaidluskomisjonis; - töövaidlusavaldusele esitatavad nõuded; - kas rahalistele nõuetele on piirmäär? - töövaidluse läbivaatamise tähtaeg: - TVK otsus, selle teatavakstegemine ja jõustumine; - aegumistähtajad.
     
 • Turundamine sotsiaalmeedias

  120.00 30.mail 2017 kl 10-16.45
  Lektor: Diana Taluri tegevjuht MARKETING SHARKS OÜ Diana Taluril on 15. aastane töökogemus reklaami ja meedia sektoris, tal on turundusalane magistrikraad ja aastatepikkune praktiline kokkupuude Eesti suurimate e-äridega (City24, On24, Auto24 jpt). Igapäevane internetikampaaniate läbiviimine andis tugeva alustala sotsiaalmeedia turunduse tundmisele. Sihtgrupp: koolitus on mõeldud inimesetele, kes soovivad kiiresti õppida sotsiaalmeediat tõhusamalt kasutama ja rakendama oma igapäevatöös TEEMAD: 1. Põhiprintsiibid sotsiaalmeedias turundamisele kuidas sotsiaalmeedia erineb traditsioonilisest meediast? mis kasu võib tuua sotsiaalmeedias õigesti turundamine? sotsiaalmeedia levik ja tähtsus milliseid sotsiaalmeedia kanaleid valida ja miks? 2. Sotsiaalmeedia kanalid Facebook kuidas kasutada Facebooki oma äri turundamiseks näpunäiteid, kuidas maksimeerida Facebooki tõhusust mida Facebooki postitada / mis toimib hästi parimad näited sissejuhatus Facebook Ads´i Facebooki õppematerjalid – kui Sa alustad või soovid edasi liikuda Twitter kuidas kasutada Twitterit oma äri turundamiseks näpunäiteid, kuidas maksimeerida Twitteri tõhusust millest säutsuda / mis toimib paremini Twitteri tööriistade ülevaade parimad näited Twitteri õppematerjalid – kui Sa alustad või soovid edasi liikuda Linkedin kuidas kasutada LinkedIni kontaktide leidmiseks, brändi edendamiseks ja B2B sektoris näpunäiteid, kuidas maksimeerida LinkedIn´i tõhusust näited, kuidas professionaalsed ärimehed kasutavad LinkedIn´i hästi LinkedIn´i õppematerjalid – kui Sa alustad või soovid edasi liikuda YouTube kuidas kasutada YouTube ja videoid, et turundada oma äri näpunäiteid, kuidas maksimeerida YouTube´i tõhusust milliseid videoid tasub panna YouTube´i / millised toimivad paremini parimad näited YouTube´i õppematerjalid – kui Sa alustad või soovid edasi liikuda Blogimine kuidas kasutada blogimist, et edendada oma äri näpunäiteid, kuidas maksimeerida blogi tõhusust millest kirjutada / millised postitused saavad rohkem tähelepanu parimad näited blogimise õppematerjalid – kui Sa alustad või soovid edasi liikuda 3. Otsingumootoritele optimeerimine (SEO) Sotsiaalmeedia roll optimeerimises (positsioon google´s) SEO kiirkursus – olulisim, et saada Google´s parem positsioon SEO õppematerjalid – kui Sa alustad või soovid edasi liikuda 4. Sotsiaalmeedia planeerimine Sotsiaalmeedia strateegia põhielemendid Sotsiaalmeedia strateegia näidis Praktiline ajurünnak, kus me mõtleme sisu ideid  

Go to Top