Märts 2017

 •  20. märtsil 2018 kl 10-13.15 Koolituse eesmärk: anda põhjalikud teadmised käibemaksuseaduse muudatustest ja kinnisvatatehingute maksustamisest käesoleval, 2018. aastal Sihtrühm: raamatupidajad, pearaamatupidajad, finantsjuhid, audiitorid, assistendid, juhid, juhatuse liikmed ja spetsialistid Toimumise koht: Projektieksperdi õppeklass Endla t 4 TALLINN Lektor: AIN ULMRE EMTA maksude osakonna peaspetsialist Õppekava Muudatused käibemaksuseaduses Registreerimiskohustuse piirmäära tõstmine; Sõiduauto soetamisel mahaarvatud sisendkäibemaksu korrigeerimise uued reeglid; Uued reeglid sisendkäibemaksu mahaarvamisel sõiduautoga seotud jooksvatelt kuludelt; Sõiduauto ja kaubiku erasõitudeks kasutamisest tekkinud omatarbe maksustatava väärtuse leidmise uus kord; Põhivara sisendkäibemaksu ümberarvestuse uus reegel ettevõtja kustutamisel käibemaksukohustuslaste registrist (rahandusministri määruse muudatus); Redaktsioonilised muudatused käibemaksuseaduses. Kinnisvaratehingute käibemaksuga maksustamine Kinnisasja, ehitise ja krundi mõisted; Kinnisasja võõrandamistehingute ja kinnisasjaga seotud teenuste käibe tekkimise koha määramise reeglid; Kinnisasja võõrandamistehingute maksustamine - maksuvabad ja maksustatud tehingud, siseriikliku pöördmaksustamise erikord; Kinnisasjaga seotud teenuste maksustamine - maksuvabad ja maksustatud tehingud; Maksuvabade kinnisvaratehingute vabatahtlik maksustamine; Kinnisasjaga seotud sisendkäibemaksu korrigeerimine. Kohvipaus: 11.30-11.45 Õpiväljundid: Kursuse läbinu: - teab, millised on  01.01.2018 kehtima hakanud KM seaduse muudatused; - tunneb  kinnisvaratehingute maksustamise  erisusi. Info ja eelregistreerimine tel 55606076, koolitus@version.ee, www.version.ee  
 • MTÜ, SA, KÜ ja usuliste ühenduste 2016. majandusaasta aruande koostamine 21. märts kl 10-15.15 Lektor: Maire Otsus-Carpenter vandeaudiitor, alates 1994. aastast  Eesti Audiitorkogu liige, Finantsinspektsiooni regulatsioonide ja aruandluse divisjoni spetsialist Sihtgrupp: MTÜ-de, SA-ste, KÜ-te ja usuorganisatsioonide raamatupidajad ja spetsialistid, kelle igapäevane tegevus hõlmab ka aastaaruande koostamist või selle koostamisele kaasa aitamist Eesmärk: anda osalejatele ülevaade 2016 aasta raamatupidamise aastaruande koostamisest, probleemsetest kohtadest ning esineda võivatest vigadest TEEMAD: Muudatused Raamatupidamise Toimkonna juhendites Üldised nõuded majandusaasta aruandele Mittetulundusühingute ja sihtasutuste erisused Korteriühistute erisused Raamatupidamise aastaaruanne (bilanss, tulude ja kulude aruanne, rahavoogude aruanne, lisad) Nõuded tegevusaruandele Spetsiifilised valdkonnad (tasud ühingu liikmetelt, saadud ja jagatud annetused ja toetused, teenuste ja maksete vahendamine, sihtfinantseerimise kajastamine)    
 • Raamatupidajate täiendõpe

  365.00 27.03-31.03 kl 10-15.15
  Raamatupidajate täiendõpe (õppekava koostamisel on lähtutud raamatupidaja kutsestandarditest 6 ja 7) 27.-31. märtsini 2017 kl 10.00-15.15 Endla t 4 Projektieksperdi õppeklassis
  SihtgruppRaamatupidaja täiendõpe on mõeldud tegutsevale raamatupidajale, kes soovib oma kutsetöös olla teadlik tegija.
  EesmärkKoolitus hõlmab kõiki põhilisi raamatupidaja töös vajalikke valdkondi. Toimunud muudatused saab kätte ühest kohast ja korraga. Soovitav läbida igal töötaval raamatupidajal 2-3 aasta tagant. Õppekava koostamisel on lähtutud raamatupidaja kutsestandarditest 6 ja 7.
  Esmaspäev, 27. märts TÖÖÕIGUS PRAKTIKAS Koolitusel räägitakse lahti Töölepingu seaduse ja selle rakendamise valupunktid; antakse näpunäiteid töölepingu sõlmimise, muudatuste tegemise ja ülesütlemise kohta. Räägitakse, millised on sagedamini üleskerkivad probleemid ja kuidas neid lahendada. Palju näiteid töövaidluskomisjonide tööst ja kohtupraktikast. 1. Töötasu kokkulepped lepingus a. Mida toob kaasa säte „ tööandjal on õigus maksta lisatasu..." b. Tasu maksmine eritingimustes c. Millal saab töötaja nõuda keskmist töötasu, väites, et talle ei anta tööd d. Mis saab siis, kui tööd kogu tööajaks ei jätku e. Kuidas ja kas anda vaba aega „oma asjade ajamiseks" 2. Puhkuste ajakava, kuidas kajastada vanemapuhkused, õppepuhkus a. Millal maksta puhkusetasu, kuidas seda arvutada? 7. Kuidas peab tööandja reageerima töötajapoolsele rikkumisele? 8. Mille eest ja millises määras vastutab rikkumiste eest töötaja a. Kuidas kahju hüvitamist nõuda/töötasust kinni pidada 9. Töölepingu lõppemine a. Etteteatamise kohustus sõltuvalt alusest b. Korraline vs erakorraline ülesütlemine c. Nõuded ülesütlemisavaldusele d. Kuidas reageerida töötajapoolsele töölepingu erakorralise ülesütlemise avaldusele e. Tööandja võimalused leping erakorraliselt üles öelda, sh. - koondamise protseduurid - töötajapoolse rikkumise vormistamine f. Millised on tagajärjed, kui pooled „lepivad kokku" koondamises või lepingu lõpetamises töövõime vähenemise tõttu? g. Kuidas/kas öelda tööleping üles rasedaga, lapsehoolduspuhkusel oleva, ajutiselt töövõimetu/puhkusel oleva/ põhjuseta puuduva töötajaga h. Missuguseid hüvitisi peab tööandja maksma või milliseid on ta õigustatud nõudma lepingu lõppemisel? 10. Töölepingu ülesütlemise vaidlustamine a. Tähtajad, võimalikud nõuded b. Kuidas toimida, kui töötaja on lepingu erakorraliselt üles öelnud, aga tööandja arvates alusetult? c. Mida ja kuidas vastata TVK-le või kohtule; kompromissi saavutamine? Teemade „illustreerimiseks" näited TVK tööst ja kohtupraktikast, sh.olulised Riigikohtu lahendid. Lektor: HELVE TOOMLA, jurist, konsultant tööõiguse alal Teisipäev, 28. märts JUHTIMIS- JA KULUARVESTUS NING EELARVESTAMINE Ettevõtte edu sisenditeks on teadlikult tehtud strateegilised otsused ja efektiivsed protsessid. Tõhus juhtimis- ja kuluarvestussüsteem võimaldab analüüsida ressursside kasutamist ja tegevusprotsesside osi, kitsaskohtade tekkepõhjuseid ning keskenduda väärtust loovatele tegevustele. Tutvustame majandusarvestussüsteemi ülesehitust, struktuuri ja tugimudeleid, mida rakendatakse nii oleviku kirjendamisel kui tuleviku planeerimisel (eelarvestamisel). Koolituspäeva kestel töötame erinevate tugimudelitega excelis. Palun võtke sülearvutid kaasa. - finants- juhtimis- ja kuluarvestuse seose - muutuv, otsene, kaudne ja perioodikul - kulukoht, tegevus, kulukandja, kulukäiturid - juhtimisarvestuse tugimudelid - piirkasum(jääktulu), tasakaalupunkt rahas ja ühikutestandardkulu ja muud meetodid tootmisvarude omahinna määramisel - tegevuspõhine arvestus (ABC, ABB) – toote, kauba või teenuse lõplik omahin - integreeritud ABC/EVA mudel Lektor: RITA ILISSON, finantsanalüütik, autor, õppejõud, endine Raamatupidamise Toimkonna esimees 1993-2001, IASB Nõuandva kogu liige 2001-2005 ja WB, USAID ja SIDA rahvusvaheline konsultant alates 1991 Kolmapäev, 29. märts JUHTIMISARVETUS JA INVESTEERIMISOTSUSED Selleks, et konkurentsivõimet säilitada või tõhustada tuleb investeerida – inimestesse, protsessidesse, seadmetesse ja tegevustesse. Investeering on majanduslikult õigustatud, siis ja ainult siis, kui see osaleb tasuvuse suurendamisel/säilitamisel ja loob või säilitab väärtust.   Investeerimisotsuse langetaja keskseteks küsimusteks on - milliseid meetodeid ja kriteeriume rakendada investeerimisotsuste langetamisel ja kuidas hinnata investeeringute mõju tulevaste perioodide tasuvusele, rahavoogudele ja jätkusuutlikkusele? Koolituspäeva kestel töötame erinevate tugimudelitega excelis. Vajalik sülearvuti. - investeerimisotsuste tugimudelid - rahadusteoreetiline lähenemine - raha aegväärtus – nüüdisväärtus, tuleviku väärtus, annuiteet - investeerimisotsuste kriteeriumid – väärtuse loomise kontekstis - diskonteeritud ja diskonteerimata tasuvusaeg, kasumiindeks - sisemine intressimäär ja puhas nüüdisväärtus - investeerimisotsused ja rahandusalased truismid Lektor: Lektor: RITA ILISSON, finantsanalüütik, autor, õppejõud, endine Raamatupidamise Toimkonna esimees 1993-2001, IASB Nõuandva kogu liige 2001-2005 ja WB, USAID ja SIDA rahvusvaheline konsultant alates 1991 Neljapäev , 30. märts MAKSUD Viimase paari aasta jooksul on käibemaksuseaduses tehtud olulisi muudatusi, mis enamasti tingitud käibemaksu direktiivi muudatustest. Lisaks on Eesti käibemaksu direktiivis lubatud piiranguid meie käibemaksuseadusesse üle võtnud. Näiteks seoses sõiduautode sisendkäibemaksuga ja alates 01.01.2017 metallitoodete maksustamise erikorra rakendumisega. Tulumaksu seaduse muudatused puudutavad dividendide ja erisoodustuste maksustamist, samuti maksuvaba tuluga ja tulust tehtavate mahaarvamistega seotud muudatusi . Täiendatud on ka sotsiaalmaksuseadust Käsitletavad teemad:
  • Sõiduautode soetamise ja kasutamise kulude sisendkäibemaks • Omatarbe mõiste muudatused •  Elektrooniliste teenuste ja elektrooniliselt osutatavate teenuste maksustamine •  Metallitoodete maksustamise erikord •  0% määraga kaupade ja teenuste maksustamise muudatused ning käibemaksuvabastustõend •  Maksukohustuslasena registreerimise piirmäära muudatus •  Käibedeklaratsiooni lisa ja sellega seotud probleemid •  Sisendkäibemaksu korrigeerimine •  Impordi käibemaksu deklareerimine käibedeklaratsioonis •  Dividendide maksustamise muudatused •  Töölähetuste kulud ja maksustamine •  Renditulu ja litsentsitasu •  Litsentsitasu maksustamise muudatused maksulepingutes •  Residendist füüsilise isiku tulust tehtavad mahaarvamised ja piirangud •  Koolituskulude mahaarvamise piirangud •  Lepingulise investeerimisfondi tulu maksustamine •  Dividendide maksustamise muudatused •  Erisoodustuste maksustamise muudatused •  Haigushüvitiste sotsiaalmaksuga maksustamise muudatus 2016. aasta algusest kehtib terve rida tulumaksu ja käibemaksu muudatusi. Sõiduautode kasutamine ja sellega seotud maksud on toonud kaasa palju keerulisi maksustamise nüansse, millest arusaamiseks on vaja uurida põhjalikult juhendmaterjale ja näiteid. Uuest aastast hakkab kehtima uus elektrooniliste teenuste maksustamise kord, mille kohta on suur hulk õigusakte ja selgitusi, kusjuures üks keerulisemaid probleeme on kliendi asukoha kindlakstegemine. Üle 1000euroste tehingute deklareerimine tekitab hulgaliselt küsimusi.
  Lektor: VIRVE ARU Rödl& Partner OÜ maksukonsultant Reede 31. märts FINANTSANALÜÜS JA -JUHTIMINE Ettevõtte edu väljendub tema finantsnäitajates, finantssihtide saavutamises ja rahavoogudes. Edu hindamine, varem langetatud otsuste mõju analüüs ja väärtuse loomine on lahutamatud osad juhtimisprotsessist. Raamatupidamise andmebaas on ettevõte mälu, mis aitab meil kaardistada ettevõtmise kitsaskohti ja vabaduskraade. Keskendume nendel suhtarvudel, mida rakendatakse finantsjuhtimise eesmärgil - hetkeseisu kaardistamisel ja tuleviku finantssihtide määramisel. Seostame kasumit, tasuvust ja vabu rahavoogusid konkreetsete tegevuste ja otsustega. Tutvustame näidete abil rusikareegleid ja rahandusalaseid truisme, mis võivad osutada määravaks ettevõtte jätkusuutlikkusele - staatilised ja dünaamilised likviidsusnäitajad - käibekapitali tõhususe näitajad - kapitalistruktuur ja kapitali kaalutud keskmine hind - kasumimarginaalid - varade ja omakapitali tasuvus - vabad rahavood ja rahavoogudel põhinevad näitajad - investeeritud kapitali tootlikkus ja kapitali hind Lektor: MAIRE OTSUS-CARPENTER vandeaudiitor, Finantsinspektsiooni regulatsioonide ja aruandluse divisjoni spetsialist, Eesti Audiitorkogu liige 1994. aastast Õpiväljundid: 1. Tunneb Raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid (RTJ) ning muudes normatiivaktides väike- ja keskettevõttele sätestatut; 2. Oskab koostada raamatupidamise põhiaruandeid, võttes aluseks kirjendatud ja dokumenteeritud majandussündmused; Tunneb finantsanalüüsi ja finantsjuhtimise aluseid; 3. Oskab kaardistada ettevõtte finantsseisu ja määrata tuleviku finantssihte; 4. Valdab aegväärtust, diskonteerimist, sisemise intressimäära määramist, annuiteedi metoodikat jne; 5. Tunneb maksuseadusi ja neid reguleerivaid õigusakte, täidab ja esitab maksudeklaratsiooni vastavalt seadusandlusele 6. Oskab teostada analüüsi, kasutades finantsaruannete analüüsi põhimeetodeid; 7. Oskab kasutada finantsarvestuse jaoks lubatud kuluarvestuse meetodeid, lähtudes majandusüksuse eripärast; 8. Oskab finantseelarveid (sh eelarvestatud finantsaruandeid) lähtudes majandusüksuse eripärast; 9. Oskab luua kuluarvestuse süsteemi ettevõttes; 10. Tunneb tööseadusandlust. Lõpetanu teadmised ja oskused vastavad kutsestandardile – vanemraamatupidaja tase 6 Koolituse maht on 30 akadeemilist tundi auditoorset tööd. Kursus lõpeb testiga. Osavõtjad saavad tunnistuse  
 • Juhtimisarvestus

  160.00 28., 29. 03 kl 10-15.15
  Juhtimisarvestus 28. ja 29. märts 2017 kl 10.00-15.15 Endla t 4 Projektieksperdi õppeklassis
  Sihtgrupp EesmärkRaamatupidajad, finansjuhid Anda teadmised erinevate juhtimisarvestuse instrumentide võimalustest toetada ettevõtte juhtimist läbi kvaliteetse arvestusinformatsiooni edastamise. Anda oskused neid teadmisi praktikas juurutada ja kasutada. Koolitus annab ka  ettevalmistuse kutsestandardi Raamatupidaja, tase 5 (EKR 5) juhtimisarvestuse lisamooduli sooritamiseks
  Teisipäev, 28. märts JUHTIMIS- JA KULUARVESTUS NING EELARVESTAMINE Ettevõtte edu sisenditeks on teadlikult tehtud strateegilised otsused ja efektiivsed protsessid. Tõhus juhtimis- ja kuluarvestussüsteem võimaldab analüüsida ressursside kasutamist ja tegevusprotsesside osi, kitsaskohtade tekkepõhjuseid ning keskenduda väärtust loovatele tegevustele. Tutvustame majandusarvestussüsteemi ülesehitust, struktuuri ja tugimudeleid, mida rakendatakse nii oleviku kirjendamisel kui tuleviku planeerimisel (eelarvestamisel).  Koolituspäeva kestel töötame erinevate tugimudelitega excelis. Koolitusele palume kaasa võtta sülearvuti. - finants- juhtimis- ja kuluarvestuse seosed - muutuv, otsene, kaudne ja perioodikulu - kulukoht, tegevus, kulukandja, kulukäiturid - juhtimisarvestuse tugimudelid - piirkasum(jääktulu), tasakaalupunkt rahas ja ühikutes - standardkulu ja muud meetodid tootmisvarude omahinna määramisel - tegevuspõhine arvestus (ABC, ABB) – toote, kauba või teenuse lõplik omahind - integreeritud ABC/EVA mudel Kolmapäev, 29. märts JUHTIMISARVETUS JA INVESTEERIMISOTSUSED  Selleks, et konkurentsivõimet säilitada või tõhustada tuleb investeerida – inimestesse, protsessidesse, seadmetesse ja tegevustesse. Investeering on majanduslikult õigustatud, siis ja ainult siis, kui see osaleb tasuvuse suurendamisel/säilitamisel ja loob või säilitab väärtust.   Investeerimisotsuse langetaja keskseteks küsimusteks on – milliseid meetodeid ja kriteeriume rakendada investeerimisotsuste langetamisel ja kuidas hinnata investeeringute mõju tulevaste perioodide tasuvusele, rahavoogudele ja jätkusuutlikkusele? Koolituspäeva kestel töötame erinevate tugimudelitega excelis. Vajalik sülearvuti. – investeerimisotsuste tugimudelid – rahadusteoreetiline lähenemine – raha aegväärtus – nüüdisväärtus, tuleviku väärtus, annuiteet – investeerimisotsuste kriteeriumid – väärtuse loomise kontekstis – diskonteeritud ja diskonteerimata tasuvusaeg, kasumiindeks – sisemine intressimäär ja puhas nüüdisväärtus – investeerimisotsused ja rahandusalased truismid Lektor: Lektor: RITA ILISSON, finantsanalüütik, autor, õppejõud, endine Raamatupidamise Toimkonna esimees 1993-2001, IASB Nõuandva kogu liige 2001-2005 ja WB, USAID ja SIDA rahvusvaheline konsultant alates 1991      
 • Olulisemad maksumuudatused 2017

  120.00 30.03 kl 10-15.15
  Olulisemad maksumuudetused 2017- käibemaksu-, tulumaksu-, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (jõustus 01.01.2017) 30. märts 2017 kl 10.00-15.15 Endla t 4 Projektieksperdi õppeklassis Eesmärk: anda põhjalik ülevaade maksumuudatustest Sihtgrupp: raamatupidajad, finantsjuhid, firma juhid, omanikud Viimase paari aasta jooksul on käibemaksuseaduses tehtud olulisi muudatusi, mis enamasti tingitud käibemaksu direktiivi muudatustest. Lisaks on Eesti käibemaksu direktiivis lubatud piiranguid meie käibemaksuseadusesse üle võtnud. Näiteks seoses sõiduautode sisendkäibemaksuga ja alates 01.01.2017 metallitoodete maksustamise erikorra rakendumisega. Tulumaksu seaduse muudatused puudutavad dividendide ja erisoodustuste maksustamist, samuti maksuvaba tuluga ja tulust tehtavate mahaarvamistega seotud muudatusi . Täiendatud on ka sotsiaalmaksuseadust Käsitletavad teemad:
  • Sõiduautode soetamise ja kasutamise kulude sisendkäibemaks • Omatarbe mõiste muudatused •  Elektrooniliste teenuste ja elektrooniliselt osutatavate teenuste maksustamine •  Metallitoodete maksustamise erikord •  0% määraga kaupade ja teenuste maksustamise muudatused ning käibemaksuvabastustõend •  Maksukohustuslasena registreerimise piirmäära muudatus •  Käibedeklaratsiooni lisa ja sellega seotud probleemid •  Sisendkäibemaksu korrigeerimine •  Impordi käibemaksu deklareerimine käibedeklaratsioonis •  Dividendide maksustamise muudatused •  Töölähetuste kulud ja maksustamine •  Renditulu ja litsentsitasu •  Litsentsitasu maksustamise muudatused maksulepingutes •  Residendist füüsilise isiku tulust tehtavad mahaarvamised ja piirangud •  Koolituskulude mahaarvamise piirangud •  Lepingulise investeerimisfondi tulu maksustamine •  Dividendide maksustamise muudatused •  Erisoodustuste maksustamise muudatused •  Haigushüvitiste sotsiaalmaksuga maksustamise muudatus 2016. aasta algusest kehtib terve rida tulumaksu ja käibemaksu muudatusi. Sõiduautode kasutamine ja sellega seotud maksud on toonud kaasa palju keerulisi maksustamise nüansse, millest arusaamiseks on vaja uurida põhjalikult juhendmaterjale ja näiteid. Uuest aastast hakkab kehtima uus elektrooniliste teenuste maksustamise kord, mille kohta on suur hulk õigusakte ja selgitusi, kusjuures üks keerulisemaid probleeme on kliendi asukoha kindlakstegemine. Üle 1000euroste tehingute deklareerimine tekitab hulgaliselt küsimusi.
  Lektor: VIRVE ARU Rödl& Partner OÜ maksukonsultant    
Go to Top