Märts 2018

 • 13. märtsil 2019 kl 10.00-13.30 Tartu Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskusesse (W. Struve 1 TARTU) Koolituse eesmärk  on anda haridusasutuste (koolid, lasteaiad jne) juhtidele, infojuhtidele, sekretäridele ja teistele haridusasutustes töötavatele isikutele, kes puutuvad oma töös kokku erinevate isikuandmetega, teavet tema õigustest ja kohustustest (õpi)laste ja lapsevanematega seotud isikuandmete kasutamisel, töötlemisel ja säilitamisel, sh räägitakse isikuandmete kaitse õigusest ja isikuandmete käitlemise peamistest printsiipidest, et paremini toime tulla töös vajaminevate isikuandmete käitlemise ning jagamisega kolmandatele osapooltele. Sihtrühm:  Haridusasutuste (koolid, sh põhikoolid, gümnaasiumid, kutsekoolid, ülikoolid, huvikoolid ja lasteaiad) juhid, sekretärid, infojuhid ja teised haridusasutustes töötavad isikud, kes puutuvad oma töös kokku laste ja nende vanemate isikuandmetega. Koolitusel käsitletavad teemad: Isikuandmete kaitsmisest üldisemalt Olulisemad mõisted (töötleja, andmesubjekt jne); Isikuandmete kaitse allikad ja töötlemise eesmärk; Isikuandmete liigid (nö tavalised andmed ja eriliiki isikuandmed – nende töötlemise erisused); Isikuandmete töötlemise põhimõtted; Töötlemine õiguslikud alused; Andmesubjekti õigused. Isikuandmete töötlemine suhtes olles ja suhte lõppemisel Laste ja nende vanemate isikuandmete töötlemine suhte ajal (Milliseid andmeid töödeldakse? Peamised eksimused) Laste ja nende vanemate isikuandmete töötlemine suhte  lõppemisel; Lapse arvamus ja nõusolek; Isikuandmete töötlemise peamised juhud haridusasutuses Koolide/lasteaedade veebisaidid; Pildistamine; Videovalve; Laps ja hinded; Arenguvestlus; Lapse tervislik seisund; EHIS ja muud andmekogud; Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus. Koolituse kestus: 4 akadeemilist tundi Lektor: Vandeadvokaat URMAS KUKK Advokaadibüroo Koch&Partnerid OÜ Urmas Kukk on tunnustatud spetsialist, hindamatu kogemusega privaatsuse ja isikuandmete kaitse alal – ta on selles valdkonnas esindanud nii haldusorganite kui ka eraisikute huve. Urmas Kukk on Eesti Advokatuuri liige.   Lisaks advokaaditööle peab Urmas Kukk Tartu Ülikoolis loenguid privaatsusõiguse ja isikuandmete kaitse alal. Kohvipaus kl 11.30-12.00 Õppepäeva hind: 55 EUR (lisandub KM) sisaldab koolitust, koolitusmaterjale ja kohvipausi. Info ja eelregistreerimine tel 55606076, koolitus@version.ee www.version.ee Lugupidamisega Tiiu  Hazak Tegevdirektor Version Koolitus OÜ tel +372 55606076 E-mail: koolitus@version.ee  
 • Raamatupidamise algõpe

  299.00 19.03-06.04. 2018
    Raamatupidamise algõpe Õppekava koostamisel on lähtutud raamatupidaja kutsestandarditest 5 ja 6. 19.märtsist kuni 06. aprillini   kl 10-14 ( järgmistel kuupäevadel 19.,20.,26.,28.,29.,30. märts ja 02.,04.,05.,06. aprill) Kursus sobib inimestele, kellel on huvi ja vajadus tegeleda raamatupidamisega, kuid kellel puudub selleks eelnev kogemus. Kursus on sülearvutipõhine ja väga praktiline. Lõpetajad saavad tunnistuse. Sihtgrupp: Raamatupidajad, ettevõtete juhid, perefirmade juhid ja raamatupidajad, sekretärid, juhiabid TEEMAD:
  1. Raamatupidamise alused 1.1 Tekke- ja kassapõhine arvestusmeetod 1.2 Vara ja kohustused. Tulu ja kulu. Majandustehing 2. Bilanss ja kahekordne kirjendamine. Kasumiaruanne 2.1 Bilanss 2.2 Kontod. Tulemikonto 2.3 Kahekordne kirjendamine 2.4 Kasumiaruanne. Tulu- ja kulukontod 2.5 Kontoplaan 3. Tüüpilised tehingud ja nende kajastamine 3.1 Ostutehingud 3.2. Müügitehingud 3.3 Muud tehingud 4. Raamatupidamise korraldus ettevõttes 4.1 Raamatupidamist reglementeeriv seadusandlus 4.2 Raamatupidamise korraldus ettevõttes 4.3 Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine raamatupidamisregistrites 4.4 Raamatupidamisaruannete koostamise alusprintsiibid 4.5 Raamatupidamisaruannete skeemid 4.6 Raamatupidamisprogrammide kasutamine ja tööpõhimõtted 5. Tulu ja kulu kajastamine 6. Vara arvestus 6.1 Käibevara arvestus 6.1.1 Rahaliste vahendite arvestus 6.1.2 Lühiajaliste nõuete ja makstud ettemaksude arvestus 6.1.3 Varude arvestus 6.2. Põhivara arvestus 6.2.1 Materiaalse põhivara arvestus 6.2.2 Immateriaalse põhivara arvestus 6.2.3 Materiaalse ja immateriaalse põhivara kaetava väärtuse arvutamine 6.2.4 Müügiootel põhivara (keelatud käsitlus aruandeperioodil, mis algab 01.01.2013 või hiljem). 6.2.5 Kinnisvarainvesteeringute arvestus 6.2.6 Kapitali- ja kasutusrent 7. Vara inventuur 7.1 Inventuuride läbiviimine 7.1.1 Ettevalmistus 7.1.2 Inventuuri läbiviimine 7.1.3 Inventuuri tulemuste kinnitamine ja kajastamine 8. Välisvaluutatehingute kajastamine 9. Käibemaks ja käibemaksu arvestus raamatupidamises 9.1. Käibemaks 9.1.1 Käive käibemaksuseaduse mõistes 9.1.2 Maksumäärad ja maksuvaba käive 9.1.3 Käibemaksukohustuslane ja piiratud käibemaksukohustuslane 9.1.4 Käibe toimumise aeg 9.1.5 Maksustatav väärtus 9.1.6 Arvete väljastamine 9.1.7 Tasumisele kuuluva käibemaksu arvutamine 9.1.8 Käibemaksu tasumine 9.1.9 Käibemaksuseaduses käsitletavad erijuhud 9.1.10 Käibemaksu igapäevase arvestuse kord 9.2. Käibemaksu arvestus raamatupidamises 10. Tulumaks ja muud palgaga seotud maksud 10.1 Tulumaks 10.1.1 Tulumaksu kinnipidamine 10.1.2 Ettevõtete kulutustelt makstav tulumaks 10.1.3 Olulisemad tulumaksuga seotud õigusaktid (seisuga 01.01.12) 3 10.2 Sotsiaalmaks 10.3 Töötuskindlustusmaks 10.4 Kohustuslik kogumispension 11. Töötasu arvestus 12. Finantsinstrumendid 12.1 Finantsinstrumentide arvestus 12.2 Raha nüüdisväärtuse leidmine 12.3 Näide finantsvara eest saadava tasu õiglase väärtuse arvutamise kohta 13. Tütar- ja sidusettevõtete aktsiate ja osade kajastamine 14. Omakapitali arvestu 15. Majandusaasta aruanne 15.1 Majandusaasta aruande osad 15.1.1 Omakapitali muutuste aruande koostamine 15.1.2 Rahavoogude aruande koostamine 15.1.3 Raamatupidamise aastaaruande lisad 15.2 Konsolideeritud aruanne 15.3 Tegevusaruanne 15.4 Majandusaasta aruande elektrooniline esitamine
  Õpiväljundid Kursuse lõpetanu: 1) oskab korraldada ettevõtte raamatupidamist; 2) tunneb Raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid; 3) koostab raamatupidamise algdokumendid vastavalt nõuetele; 4) kirjendab algdokumendid kontodele, arvestades ka käibemaksu; 5) tunneb väikeettevõtet puudutavat seadusandlust; 6) arvestab palka; 7) tunneb maksuseadusandlust ja oskab esitada igakuiseid maksudeklaratsioone; 8) arvestab amortisatsiooni; 9) koostab majandusaasta aruande Koolituse maht on 60 akadeemilist tundi, sh 50 akadeemilist tundi auditoorset tööd. Kursus on sülearvutipõhine ja väga praktiline. Kursuse edukas lõpetaja saab tunnistuse.   Korraldaja: Version Koolitus OÜ (Reg nr 10095125) Tel 55606076 www.version.ee  
 •  20. märtsil 2018 kl 10-13.15 Koolituse eesmärk: anda põhjalikud teadmised käibemaksuseaduse muudatustest ja kinnisvatatehingute maksustamisest käesoleval, 2018. aastal Sihtrühm: raamatupidajad, pearaamatupidajad, finantsjuhid, audiitorid, assistendid, juhid, juhatuse liikmed ja spetsialistid Toimumise koht: Projektieksperdi õppeklass Endla t 4 TALLINN Lektor: AIN ULMRE EMTA maksude osakonna peaspetsialist Õppekava Muudatused käibemaksuseaduses Registreerimiskohustuse piirmäära tõstmine; Sõiduauto soetamisel mahaarvatud sisendkäibemaksu korrigeerimise uued reeglid; Uued reeglid sisendkäibemaksu mahaarvamisel sõiduautoga seotud jooksvatelt kuludelt; Sõiduauto ja kaubiku erasõitudeks kasutamisest tekkinud omatarbe maksustatava väärtuse leidmise uus kord; Põhivara sisendkäibemaksu ümberarvestuse uus reegel ettevõtja kustutamisel käibemaksukohustuslaste registrist (rahandusministri määruse muudatus); Redaktsioonilised muudatused käibemaksuseaduses. Kinnisvaratehingute käibemaksuga maksustamine Kinnisasja, ehitise ja krundi mõisted; Kinnisasja võõrandamistehingute ja kinnisasjaga seotud teenuste käibe tekkimise koha määramise reeglid; Kinnisasja võõrandamistehingute maksustamine - maksuvabad ja maksustatud tehingud, siseriikliku pöördmaksustamise erikord; Kinnisasjaga seotud teenuste maksustamine - maksuvabad ja maksustatud tehingud; Maksuvabade kinnisvaratehingute vabatahtlik maksustamine; Kinnisasjaga seotud sisendkäibemaksu korrigeerimine. Kohvipaus: 11.30-11.45 Õpiväljundid: Kursuse läbinu: - teab, millised on  01.01.2018 kehtima hakanud KM seaduse muudatused; - tunneb  kinnisvaratehingute maksustamise  erisusi. Info ja eelregistreerimine tel 55606076, koolitus@version.ee, www.version.ee  
 • ISIKUANDMETE KAITSE PRAKTIKAS Toimumise aeg: 29.03.2018 kl 10:00 - 14:15 Toimumise koht: Projektieksperdi õpperuum Endla t 4 TALLINN Sihtgrupp: juristid, riskijuhid, vastavusjuhid, siseaudiitorid, IT juhid, projektijuhid, konsultandid, kelle tegevuse osa on suuremahuline kliendiandmete töötlemine; tulevased andmekaitseametnikud era- või avalikus sektoris. Koolituse eesmärk: on saada teada praktikult isikuandmete kaitse olulisimatest aspektidest ja sellest, mis muutub ettevõtete jaoks 2018. aasta mais jõustuva andmekaitse üldmäärusega. 25. mail 2018 jõustub Euroopa Liidu andmekaitsemäärus Käsitletavad teemad: Mis andmed on isikuandmed. Kas neid hakkab lisanduma? Isikuandmete töötlemise läbipaistvus; Mida tähendab õigus „olla unustatud“? Isikuandmete töötlemise põhimõtted: - seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus - eesmärgi piirang - võimalikult väheste andmete kogumine - õigsus - säilitamise piirang - usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus Isikuandmete töötlemine nõusolekul Isikuandmete töötlemine nõusolekuta (sh õigustatud huvi) Nõuded lapse nõusolekule Eriliiki (delikaatsete) isikuandmete töötlemisele esitatavad nõuded. Siduvad kontsernisisesed eeskirjad. Mõjuhinnang Töötlemistoimingute registreerimine Andmekaitsespetsialisti ülesanded. Koolituse kestus:  5 akadeemilist tundi Lektor: URMAS KUKK vandeadvokaat Advokaadibüroo Turnstone Urmas Kukk on tunnustatud spetsialist, hindamatu kogemusega privaatsuse ja isikuandmete kaitse alal – ta on selles valdkonnas esindanud nii haldusorganite kui ka eraisikute huve. Advokaadibüroos on Urmas lisaks privaatsuse ja isikuandmete kaitsele spetsialiseerunud kohtumenetlusele – Urmas võib Teid aidata nii era- kui ka avaliku õiguse valdkondadega seotud vaidlustes kohtu- ja vahekohtumenetluses. Urmas on ka Eesti Advokatuuri põhiõiguste komisjoni liige. Lisaks advokaaditööle peab Urmas Tartu Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse Instituudis loenguid privaatsusõiguse ja isikuandmete kaitse alal. Õppepäeva hind: 120 EUR (lisandub KM) Hind sisaldab koolitust, koolitusmaterjale ja kohvipausi. Info ja eelregistreerimine tel 55606076, koolitus@version.ee, www.version.ee    
Go to Top