Õppetöö korraldus

OÜ Version Koolitus viib läbi nii kursusi kui ka õppepäevi.
Kursused kestavad 1 nädalast kuni 2 nädalani 40-60 akadeemilist tundi, õppepäevad kestavad 1-2 päeva 6-12 akadeemilist tundi. Koolituse läbiviimiseks valime vastavalt grupi suurusele sobivad ruumid, valmistame ette jaotusmaterjalid ja valime sobiva audio-videotehnika.
Paberkandjal jaotusmaterjalid jäävad osalejatele ja on kursuse hinna sees. Samuti on paketi hinnas kohvipausid ja lõunasöök.

Vastuvõtt

Õige taseme valikuks vestleme eelnevalt koolituse soovijatega.
Kursustele võivad tulla kõik soovijad, eelnevat erialast haridust ei nõuta.

Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

Koolituse lõpetaja saab OÜ Version Koolituse tunnistuse.
Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine 80% ulatuses ja vastavate lõputestide edukas sooritamine.
Väljaarvamine toimub kursuslase sooviavalduse alusel või kursuslasle esitatud arve maksmata jätmisel

Õppetasu

Tasutakse arve alusel, mille esitab Version Koolitus vähemalt nädal aega enne kursuse või õppepäva algust.
Kursusest loobumise korral tagastatakse raha, maha võetakse osaletud päevade tasu.
Õppetööst loobumisel vahetult enne õppetöö algust (48 t) tagastatakse 75% koolituse maksumusest.
Õppetasust vabastamiseks tuleb esitada avaldus koos põhjendusega 14 päeva enne õppetöö algust. Õppetasust vabastamise otsustab juhatus ja annab taotlejale teada 7 päeva enne õppetöö algust.

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Õppekava koostamisel lähtume sihtgrupi vajadustest ning andragoogilistest põhimõtetest täiskasvanud õppija koolitamisel
1. Koolitusgruppide suurused on erinevad ning sõltuvad koolituse sisust. Praktiliste oskuste omandamisele suunatud koolituste puhul viiakse koolitused läbi väiksemates gruppides, et tagada praktiline ja õppijaid maksimaalselt kaasav lähenemine. Informatiivse iseloomuga koolituste puhul on ka suuremaid koolitusgruppe.
2. Koolitajateks valmine oma valdkonna professionaalid. Lektorid peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust.Koolitajatega kohtume kindlasti enne koolituse algust, et analüüsida koolitaja kompetentsi ning õppemetoodika sobivust.
3. Koolitajate töö tulemust hindame osalejate tagasiside alusel. Koolitusel osalejate tagasisidede kokkuvõtte edastatakse iga koolituse järgselt ka koolitajale. Vajadusel teeme koolitajatele ettepanekuid õppekvaliteedi tõstmiseks.
4. Õppijad saavad teemakohased õppematerjalid, mille koostamisel on tuginetud tõendus­põhisele infomaterjalile ning erinevate õpistiilide (visuaalne, auditiivne, kinesteetiline) toetamisele. Paljude õppematerjalide koosseisu kuuluvad ka praktilised näidised ja/või töölehed

Õpperuumide kvaliteedi tagamine

Viime oma koolitusi läbi Centennial Hotell Tallinna konverentsikeskuse auditooriumides. Meie kasutada olevad ruumid on hästi valgustatud, seal on piisavalt ruumi ning õhku koolituse läbiviimiseks. Meie kasutada on kaasaegne audio-videotehnika ja muud õppetöö läbiviimiseks olevad vahendid (tahvel, markerid jne). Ruumide valikul lähtume õppegrupi suurusest ning koolitusel kasutatavatest meetoditest. Lähtuvalt koolituspäeva pikkusest sisaldab koolituse maksumus ka kohvipause ja lõunat. Toitlustamine toimub Centennial Hotell Tallinnas asuvas kohvikus

 

 

[/fusion_builder_column]