18
.01.2018 kl 10-16  Projektieksperdi õppeklassis Endla t 4 TALLINN

Kursus keskendub konsolideeritud majandusaasta aruande sisule aruande kasutaja seisukohast. Lähtepunktiks on avalikustamise printsiip, mille kohaselt raamatupidamise aruandes esitatakse kogu informatsioon, mis võimaldab saada aruande kasutajatel, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised konsolideerimisgrupi kohta, asjakohast ja tõepäraselt esitatud finantsinformatsiooni.

Näidete (avalikustatud konsolideeritud aruanded) abil pöörame osalejate tähelepanu võtmeküsimustele ja kitsaskohtadele.
Koolituse eesmärk: Omandada teadmised, kasutaja informatsiooni vajadustest ja seega avalikustamise kriteeriumidest, konsolideeritud majandusaastaaruande koostamisel.

Lektor: RITA ILISSON finantsanalüütik, lektor, mitmete rahanduse ja majandusarvetuse alaste raamatute autor, EV Raamatupidamise Toimkonna esimees 1993-2001

Konsolideeritud aruande koostamise kohustus ja erandid
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne
Konsolideeritud bilanss
Konsolideeritud kasumiaruanne
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne
Konsolideeritud raamatupidamise aruande lisad
Konsolideerimisgrupi tegevusaruanne
Ülevaade konsolideerimisgrupi tegevusest
Konsolideerimisgrupi struktuur – otsene ja kaudne osalus
Olulised sündmused ja asjaolud
Muutused strateegiates ja poliitikates sh dividendipoliitikas 
Peamised finantssuhtarvud ja nende arvutamise metoodika

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
• hoomab konsolideeritud majandusaasta aruannete kasutajate informatsiooni  vajadusi;
• oskab arvutada ja esitada koos selgitustega kasutajatele huvi pakkuvaid suhtarve;
• suudab hinnata konsolideeritud majandusaruannetes toodud informatsiooni asjakohasust kasutaja       
  perspektiivist.
 
Hind: 120 EUR+KM

Info ja eelregistreerimine tel 55606076, www.version.ee   koolitus@version.ee