Juhtimisarvestus

160.00 28., 29. 03 kl 10-15.15

Juhtimisarvestus
28. ja 29. märts 2017 kl 10.00-15.15 Endla t 4 Projektieksperdi õppeklassis

Sihtgrupp

Eesmärk

Raamatupidajad, finansjuhid

Anda teadmised erinevate juhtimisarvestuse instrumentide võimalustest toetada ettevõtte juhtimist läbi kvaliteetse arvestusinformatsiooni edastamise. Anda oskused neid teadmisi praktikas juurutada ja kasutada. Koolitus annab ka  ettevalmistuse kutsestandardi Raamatupidaja, tase 5 (EKR 5) juhtimisarvestuse lisamooduli sooritamiseks

Teisipäev, 28. märts
JUHTIMIS- JA KULUARVESTUS NING EELARVESTAMINE

Ettevõtte edu sisenditeks on teadlikult tehtud strateegilised otsused ja efektiivsed protsessid. Tõhus juhtimis- ja kuluarvestussüsteem võimaldab analüüsida ressursside kasutamist ja tegevusprotsesside osi, kitsaskohtade tekkepõhjuseid ning keskenduda väärtust loovatele tegevustele. Tutvustame majandusarvestussüsteemi ülesehitust, struktuuri ja tugimudeleid, mida rakendatakse nii oleviku kirjendamisel kui tuleviku planeerimisel (eelarvestamisel).

 Koolituspäeva kestel töötame erinevate tugimudelitega excelis. Koolitusele palume kaasa võtta sülearvuti.

– finants- juhtimis- ja kuluarvestuse seosed
– muutuv, otsene, kaudne ja perioodikulu
– kulukoht, tegevus, kulukandja, kulukäiturid
– juhtimisarvestuse tugimudelid
– piirkasum(jääktulu), tasakaalupunkt rahas ja ühikutes
– standardkulu ja muud meetodid tootmisvarude omahinna määramisel
– tegevuspõhine arvestus (ABC, ABB) – toote, kauba või teenuse lõplik omahind
– integreeritud ABC/EVA mudel

Kolmapäev, 29. märts
JUHTIMISARVETUS JA INVESTEERIMISOTSUSED 

Selleks, et konkurentsivõimet säilitada või tõhustada tuleb investeerida – inimestesse, protsessidesse, seadmetesse ja tegevustesse. Investeering on majanduslikult õigustatud, siis ja ainult siis, kui see osaleb tasuvuse suurendamisel/säilitamisel ja loob või säilitab väärtust.   Investeerimisotsuse langetaja keskseteks küsimusteks on – milliseid meetodeid ja kriteeriume rakendada investeerimisotsuste langetamisel ja kuidas hinnata investeeringute mõju tulevaste perioodide tasuvusele, rahavoogudele ja jätkusuutlikkusele?

Koolituspäeva kestel töötame erinevate tugimudelitega excelis. Vajalik sülearvuti.
– investeerimisotsuste tugimudelid
– rahadusteoreetiline lähenemine
– raha aegväärtus – nüüdisväärtus, tuleviku väärtus, annuiteet
– investeerimisotsuste kriteeriumid – väärtuse loomise kontekstis
– diskonteeritud ja diskonteerimata tasuvusaeg, kasumiindeks
– sisemine intressimäär ja puhas nüüdisväärtus
– investeerimisotsused ja rahandusalased truismid

Lektor: Lektor: RITA ILISSON, finantsanalüütik, autor, õppejõud, endine Raamatupidamise Toimkonna esimees 1993-2001, IASB Nõuandva kogu liige 2001-2005 ja WB, USAID ja SIDA rahvusvaheline konsultant alates 1991

 

 

 

Go to Top