• 10.-11.06.2021
 • Kui soovid tähelepanu ja meelerahu harjutustest tõeliselt kasu saada, siis on Sul abi praktilisest väljaõppest ja mitmekesisest harjutuste komplektist. Seda pakub kaheosaline Vaikuseminutite baaskursus, mis annab oskused harjutuste tulemuslikuks kasutamiseks laste ja noortega, et • häälestada lapsi õppimisele või uuele tegevusele • rahustada ärevaid lapsi, kui nad on murelikud või endast väljas • arendada keskendumisvõimet, tähelepanelikkust õppimises • toetada hoolivat suhtekeskkonda ja empaatiavõime arengut • hoolitseda enda meelerahu ja parema enesetunde eest Õppekava on koostamisel. Lektor: Jaanika Peeba TÜ eripedagoogika ja logopeedia magister, vaikuseminutite baaskoolituse koolitaja
 •   11.-12.03.2021 ja 08.-09.04.2021 kl 10-17.00 Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuse auditooriumis 3107 Koolitaja: ÜLLE KUUSIK - Magister artium eripedagoogikas 2004; logopeed tase, 8; eripedagoog, tase 8. (OÜ Arengupusle) Maht: 32 ak. t. Õppetöövormid: loeng, lapsega läbiviidava hindamistegevuse analüüs (filmi vaatlus ja hindamine). Õppetöö sisu:
  • J. Strebeleva pedagoogilis-psühholoogilise hindamissüsteemi olemus ja teoreetiline alus.
  1. Tutvumine 2-3a.; 3-4a; 4-5a.; 5-6a; ja 6-7a lapse arengunäitajate, hindamisskaalade ja hindamisega.
  2. Hindamistulemuste interpreteerimine ja kasutamine: arenguvestlused, lapsele individuaalse arenduskava ja/või iseloomustuse koostamine ning koolivalmiduskaardi täitmine. 
  3. Ajaline kava:
   AllteemadToimumise aegMaht
  1.J. Strebeleva hindamissüsteemi olemus ja teoreetiline alus01.10.2020    8 akad t
  2.Hindamistulemuste interpreteerimine ja kasutamin02.10.20202 akad t
  3.2-3aastase lapse areng ja selle hindamine02.10.20206 akad t
  4.3-4aastase lapse areng ja hindamine29.10.20204 akad t
  5.4-5aastase lapse arengunäitajad, nende hindamine29.10.20204 akad t
  6.5-6aastase lapse areng, selle hindamine30.10.20204 akad t
  7.Koolivalmiduse näitajad ja hindamine30.10.20204 akad t
  Kokku:32 akad t
    Oodatavad tulemused: Kursusel osalejad märkavad lapse arengu hälbimist eakohasest ning suudavad hinnata mahajäämuse olemust ning ulatust. Õppijad suudavad määratleda lapse reaalse arengutaseme erinevates valdkondades (tajud, mõtlemine, rollimäng ja joonistamine, kõne, keskendumisvõime, käe funktsionaalne seisund jm.) ning sellele toetudes planeerida edasist õpi- ja kasvatustegevust. Lõpetajad saavad tunnistuse. Kohvipausid kl 11.30-11.45 ja 15.15-15.30, lõuna 13.15-13.45 Kursuse hind: 396 EUR (sisaldab KM) Info ja eelregistreerimine: koolitus@version, www.version.ee, tel 55606076
 •  

   

   

  16.-17.09.2021 kl 10-17.00 Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuse nurgasaalis  (Tõnismägi 2 TALLINN)

   

  Koolitaja: ÜLLE  KUUSIK - Magister artium eripedagoogikas 2004; logopeed tase, 8; eripedagoog, tase 8.  (OÜ Arengupusle)

   

  Maht: 16 akadeemilist tundi

   

  Sihtrühm: koolieelsete lasteasutuste õpetajad, erituge vajavate laste õpetajad.

   

  Õppetöö eesmärk: Õppija tutvub joonistamise teoreetilise alusega ja teab, kuidas õpetada last joonistama.

   

  Õppetöövormid: loeng, laste joonistuste vaatlus ja analüüs, praktiliste ülesannete täitmine.

   

  Õppetöö sisu: Kursuse esimeses osas saab õppija ülevaate joonistamise olemusest, tähtsusest ja seostest psüühiliste protsessidega. Järgnevalt keskendutakse joonistamisoskuse kujunemisele, kirjeldatakse selle nelja etappi. Tutvustatakse sihitu ja sihipärase kritseldamise erinevusi ning avatakse esemelise ja teemajoonistuse eripärad. Pikemalt peatutakse inimese kujutamise etappidel. Räägitakse joonistamise rollist diagnostikas.

   

  Kursuse teises osas keskendutakse joonistamisoskuse kujundamisele. Antakse ülevaade kunstitegevuste ettevalmistava etapi ülesannetest ning joonistamiseelse perioodi läbimisest täiskasvanu ja lapse koosjoonistamise kaudu. Iseloomustatakse vaatlusoskuse kujundamist lastel. Järgnevalt kirjeldatakse esemelise joonistamisoskuse kujundamist geomeetrilise vormi ja joone abil. Jagatakse soovitusi kompositsioonide loomiseks. Räägitakse joonistamisest ilukirjanduslike tekstide ja muusika järgi. Põgusalt peatutakse laste kunstiteoste demonstreerimisel ja hindamisel. Kursuse lõpus keskendutakse kõnearendustöö võimalustele joonistamise ajal.

   

  Oodatavad tulemused: Kursusel osalejad oskavad hinnata rühma (klassi) laste joonistamisoskuse taset ning sellest tulenevalt planeerida edasist tööd kunstitegevuste vallas. Õppijad oskavad  planeerida  individuaalsete õppekavade kunstiõpetuse valdkonna osa ja täita kava last arendavate ülesannetega. Samuti teavad nad, kuidas joonistamise kaudu arendada laste kõne funktsionaalseid aspekte – suhtlemist ja oma tegevuste reguleerimist ja planeerimist kõne abil.

   

  Info ja eelregistreerimine tel 55606076, koolitus@version.ee   www.version.ee

   

  Kohvipausid kl 11.30-11.45 ja 15.15-15.30, lõuna 13.15-13.45

   

 • Õppereis Araabia Ühendemiraatidesse

  1,050.00 10.-17. märts 2020
 • Raamatupidajate täiendõpe

  365.00 30.10-03.11.2017

  Raamatupidajate täiendõpe (õppekava koostamisel on lähtutud raamatupidaja kutsestandarditest 6 ja 7) 30.oktoober-3.november 2017 kl 10.00-15.15  Endla t 4 Projektieksperdi õppeklassis Sihtrühm: raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtete juhid, raamatupidaja kutsetunnistuse taotlejad Eesmärk: Koolitus hõlmab kõiki põhilisi raamatupidaja töös vajalikke valdkondi. Toimunud muudatused saab kätte ühest kohast ja korraga. Soovitav läbida igal töötaval raamatupidajal 2-3 aasta tagant. Lisaks ootame kõiki raamatupidaja assistent I kutse omanikke (raamatupidaja tase 5 )juhtimisarvestuse moodulit kuulama ja seejärel eksamile minema Esmaspäev 30. oktoober FINANTSANALÜÜS JA -JUHTIMINE Ettevõtte edu väljendub tema finantsnäitajates, finantssihtide saavutamises ja rahavoogudes. Edu hindamine, varem langetatud otsuste mõju analüüs ja väärtuse loomine on lahutamatud osad juhtimisprotsessist. Raamatupidamise andmebaas on ettevõte mälu, mis aitab meil kaardistada ettevõtmise kitsaskohti ja vabaduskraade. Keskendume nendel suhtarvudel, mida rakendatakse finantsjuhtimise eesmärgil - hetkeseisu kaardistamisel ja tuleviku finantssihtide määramisel. Seostame kasumit, tasuvust ja vabu rahavoogusid konkreetsete tegevuste ja otsustega. Tutvustame näidete abil rusikareegleid ja rahandusalaseid truisme, mis võivad osutada määravaks ettevõtte jätkusuutlikkusele. • staatilised ja dünaamilised likviidsusnäitajad • käibekapitali tõhususe näitajad • kapitalistruktuur ja kapitali kaalutud keskmine hind • kasumimarginaalid • varade ja omakapitali tasuvus • vabad rahavood ja rahavoogudel põhinevad näitajad • investeeritud kapitali tootlikkus ja kapitali hind Lektor: RITA ILISSON, finantsanalüütik, õppejõud, autor, endine EV Raamatupidamise Toimkonna Esimees 1993-2001,IASB Nõuandva kogu liige 2001-2005 ja WB, USAID ja SIDA rahvusvaheline konsultant alates 1991. Teisipäev, 31. okoober JUHTIMIS- JA KULUARVESTUS NING INVESTEERIMISOTSUSED Ettevõtte edu sisenditeks on teadlikult tehtud strateegilised otsused ja efektiivsed protsessid. Tõhus juhtimis- ja kuluarvestussüsteem võimaldab analüüsida ressursside kasutamist ja tegevusprotsesside osi, kitsaskohtade tekkepõhjuseid ning keskenduda väärtust loovatele tegevustele. Tutvustame majandusarvestussüsteemi ülesehitust ja struktuuri, mida rakendatakse nii oleviku kirjendamisel kui tuleviku planeerimisel (eelarvestamisel). Koolituspäeva rõhuasetus on tugimudelitel, mida tuleks erinevates olukordades rakendada müügimahtude määramisel, hinnakujundamisel ning investeerimisotsuste langetamisel. • finants- juhtimis- ja kuluarvestuse seosed - muutuv, otsene, kaudne ja perioodikulu - jääktulu (piirkasum), tasakaalupunkt rahas ja ühikutes - kulukoht, tegevus, kulukandja, kulukäiturid - standardkulu ja muud meetodid tootmisvarude omahinna määramisel - tegevuspõhine arvestus - toote, kauba või teenuse lõplik omahind • investeerimisotsuste tugimudelid - raha aegväärtus - nüüdisväärtus, tuleviku väärtus, annuiteet - investeerimisotsuste kriteeriumid - väärtuse loomise kontekstis - diskonteeritud ja diskonteerimata tasuvusaeg, kasumiindeks - sisemine intressimäär ja puhas nüüdisväärtus - investeerimisotsused ja rahandusalased truismid Lektor: RITA ILISSON, finantsanalüütik, õppejõud, autor, endine EV Raamatupidamise Toimkonna Esimees 1993-2001,IASB Nõuandva kogu liige 2001-2005 ja WB, USAID ja SIDA rahvusvaheline konsultant alates 1991. Kolmapäev, 01. november VARADE JA KOHUSTUSTE ÕIGE JA ÕIGLANE KÄSITLEMINE Koolituspäeval keskendume nendel varade ja kohustuste koostisosadel, mille õige ja õiglane mõõtmine ja kajastamine nõuab majandustehingute majandusliku sisu analüüsi ja rahandusalaseid teadmisi. Raamatupidamisarvestuse ja rahanduse puutepunktide arvu arvesse võttes tuleb vanem- ja juhtivraamatupidajal vallata aegväärtust, diskonteerimist, sisemise intressimäära määramist, annuiteedi metoodikat jne. • raamatupidamisarvestuse ja rahanduse puutepunktid - diskontomäär ja tulevaste perioodide rahavood - pikaajalise nõude või võlgnevuse nüüdisväärtus ja edasine kajastamine - üle/alla nimiväärtuse soetatud/müüdud võlakirja korrigeeritud maksumus - kinnisvarainvesteeringu õiglase väärtuse määramine - kapitalirendi võlgnevuse arvestus annuiteedi meetodil - müük-tagasirendi tehingute arvestus - vara väärtuse testi teostamine kasutusväärtuse abil - pikaajalise eraldise nüüdisväärtuse määramine Lektor: RITA ILISSON, finantsanalüütik, õppejõud, autor, endine EV Raamatupidamise Toimkonna Esimees 1993-2001,IASB Nõuandva kogu liige 2001-2005 ja WB, USAID ja SIDA rahvusvaheline Raamatupidajate täiendõpe (õppekava koostamisel on lähtutud raamatupidaja kutsestandarditest 6 ja 7) Neljapäev , 02. november  MAKSUD Viimase paari aasta  jooksul on käibemaksuseaduses tehtud olulisi muudatusi, mis enamasti tingitud käibemaksu direktiivi muudatustest. Lisaks on Eesti käibemaksu direktiivis lubatud piiranguid meie käibemaksuseadusesse üle võtnud. Näiteks seoses sõiduautode sisendkäibemaksuga ja alates 01.01.2017 metallitoodete maksustamise erikorra rakendumisega. Tulumaksu seaduse muudatused puudutavad dividendide ja erisoodustuste maksustamist, samuti maksuvaba tuluga ja tulust tehtavate  mahaarvamistega seotud muudatusi . Täiendatud on ka sotsiaalmaksuseadust.

  Käsitletavad teemad: •   Sõiduautode soetamise ja kasutamise kulude sisendkäibemaks •   Omatarbe mõiste muudatused ja muudatused alates 01.01.2018. •   Elektrooniliste teenuste ja elektrooniliselt osutatavate teenuste maksustamine •   Metallitoodete maksustamise erikord •   0% määraga kaupade ja teenuste maksustamise muudatused ning käibemaksuvabastustõend •   Maksukohustuslasena registreerimise piirmäära muudatus •   Käibedeklaratsiooni lisa ja sellega seotud probleemid •   Sisendkäibemaksu korrigeerimine; sõiduautode sisendkäibemaksu piirangu muudatus alates 01.01.2018 •   Impordi käibemaksu deklareerimine käibedeklaratsioonis •   Dividendide maksustamise muudatused •   Regulaarselt makstavate dividendide maksustamine alates 01.01.2018 •   Varjatud kasumieraldiste maksustamine 01.01.2018 •   Krediidiasutuste avansilised maksed •   Töölähetuste kulud ja maksustamine •   Renditulu ja litsentsitasu •   Litsentsitasu maksustamise muudatused maksulepingutes •   Residendist füüsilise isiku tulust tehtavad mahaarvamised ja piirangud •   Isikliku sõiduauto parkimistasude maksustamine •   Dividendi maksustamine füüsilise isiku puhul •   Koolituskulude mahaarvamise piirangud •   Lepingulise investeerimisfondi tulu maksustamine •   Erisoodustuste maksustamise muudatused, sh sõiduautode erisoodustus alates 01.01.2018 •   Töötajate majutamise maksustamine •   Maksusoodustuste kasutamisest teatamine •   Seotud isikule antud laenus teatamine •   Maksuvaba tulu alates 01.01.2018 •   Haigushüvitiste sotsiaalmaksuga maksustamise muudatus Lektor: VIRVE ARU Rödl& Partner OÜ maksukonsultant Reede 03. oktoober TÖÖÕIGUS PRAKTIKAS Koolitusel räägitakse lahti Töölepingu seaduse ja selle rakendamise valupunktid; antakse näpunäiteid töölepingu sõlmimise, muudatuste tegemise ja ülesütlemise kohta. Räägitakse, millised on sagedamini üleskerkivad probleemid ja kuidas neid lahendada. Palju näiteid töövaidluskomisjonide tööst ja kohtupraktikast. 1. Töötasu kokkulepped lepingus; a. Mida toob kaasa säte „ tööandjal on õigus maksta lisatasu…”? b. Tasu maksmine eritingimustes; c. Millal saab töötaja nõuda keskmist töötasu, väites, et talle ei anta tööd? d. Mis saab siis, kui tööd kogu tööajaks ei jätku? e. Kuidas ja kas anda vaba aega „oma asjade ajamiseks”? 2. Puhkuste ajakava, kuidas kajastada - vanemapuhkused,        õppepuhkus; a. Millal maksta puhkusetasu, kuidas seda arvutada?  7. Kuidas peab tööandja reageerima töötajapoolsele rikkumisele?  8. Mille eest ja millises määras vastutab rikkumiste eest töötaja? a.  Kuidas kahju hüvitamist nõuda/töötasust kinni pidada?  9. Töölepingu lõppemine; a. Etteteatamise kohustus sõltuvalt alusest; b. Korraline vs erakorraline ülesütlemine; c. Nõuded ülesütlemisavaldusele; d. Kuidas reageerida töötajapoolsele töölepingu erakorralise ülesütlemise avaldusele? e.  Tööandja võimalused leping erakorraliselt üles öelda, sh. –  koondamise protseduurid –  töötajapoolse rikkumise vormistamine f. Millised on tagajärjed, kui pooled „lepivad kokku” koondamises või lepingu lõpetamises töövõime vähenemise tõttu? g. Kuidas/kas öelda tööleping üles rasedaga, lapsehoolduspuhkusel oleva, ajutiselt töövõimetu/puhkusel oleva/ põhjuseta puuduva töötajaga? h. Missuguseid hüvitisi peab tööandja maksma või milliseid on ta õigustatud nõudma lepingu lõppemisel?  10. Töölepingu ülesütlemise vaidlustamine; a. Tähtajad, võimalikud nõuded; b. Kuidas toimida, kui töötaja on lepingu erakorraliselt üles öelnud, aga tööandja arvates alusetult? c.  Mida ja kuidas vastata TVK-le või kohtule; kompromissi saavutamine? Teemade „illustreerimiseks” näited TVK tööst ja kohtupraktikast, sh.olulised Riigikohtu lahendid. Lektor: HELVE TOOMLA, jurist, konsultant tööõiguse alal Õpiväljundid 1.Tunneb Raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid (RTJ) ning muudes normatiivaktides väike- ja keskettevõttele sätestatut. 2.  Oskab koostada raamatupidamise põhiaruandeid, võttes  aluseks kirjendatud ja dokumenteeritud majandussündmused. 3.  Tunneb finantsanalüüsi ja finantsjuhtimise aluseid. 4.  Oskab kaardistada ettevõtte finantsseisu ja määrata tuleviku finantssihte; 5.  Valdab  aegväärtust, diskonteerimist, sisemise intressimäära määramist,  annuiteedi metoodikat jne; 6. Tunneb maksuseadusi ja neid reguleerivaid õigusakte, täidab ja esitab maksudeklaratsiooni vastavalt seadusandlusele; 7. Oskab teostada analüüsi, kasutades finantsaruannete analüüsi põhimeetodeid; 8. Oskab kasutada finantsarvestuse jaoks lubatud kuluarvestuse meetodeid, lähtudes majandusüksuse eripärast; 9. Oskab  finantseelarveid (sh eelarvestatud finantsaruandeid) lähtudes majandusüksuse eripärast; 10. Oskab luua kuluarvestuse süsteemi ettevõttes; 11. Tunneb tööseadusandlust. Lõpetanu teadmised ja oskused vastavad kutsestandardile –vanemraamatupidaja tase 6. Raamatupidajate täiendõpe (õppekava koostamisel on lähtutud raamatupidaja kutsestandarditest 6 ja 7) 30.oktoober-3.november 2017 kl 10.00-15.15  Endla t 4 Projektieksperdi õppeklassis Sihtrühm: raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtete juhid, raamatupidaja kutsetunnistuse taotlejad Eesmärk: Koolitus hõlmab kõiki põhilisi raamatupidaja töös vajalikke valdkondi. Toimunud muudatused saab kätte ühest kohast ja korraga. Soovitav läbida igal töötaval raamatupidajal 2-3 aasta tagant. Esmaspäev 30. oktoober FINANTSANALÜÜS JA -JUHTIMINE Ettevõtte edu väljendub tema finantsnäitajates, finantssihtide saavutamises ja rahavoogudes. Edu hindamine, varem langetatud otsuste mõju analüüs ja väärtuse loomine on lahutamatud osad juhtimisprotsessist. Raamatupidamise andmebaas on ettevõte mälu, mis aitab meil kaardistada ettevõtmise kitsaskohti ja vabaduskraade. Keskendume nendel suhtarvudel, mida rakendatakse finantsjuhtimise eesmärgil - hetkeseisu kaardistamisel ja tuleviku finantssihtide määramisel. Seostame kasumit, tasuvust ja vabu rahavoogusid konkreetsete tegevuste ja otsustega. Tutvustame näidete abil rusikareegleid ja rahandusalaseid truisme, mis võivad osutada määravaks ettevõtte jätkusuutlikkusele. • staatilised ja dünaamilised likviidsusnäitajad • käibekapitali tõhususe näitajad • kapitalistruktuur ja kapitali kaalutud keskmine hind • kasumimarginaalid • varade ja omakapitali tasuvus • vabad rahavood ja rahavoogudel põhinevad näitajad • investeeritud kapitali tootlikkus ja kapitali hind Lektor: RITA ILISSON, finantsanalüütik, õppejõud, autor, endine EV Raamatupidamise Toimkonna Esimees 1993-2001,IASB Nõuandva kogu liige 2001-2005 ja WB, USAID ja SIDA rahvusvaheline konsultant alates 1991. Teisipäev, 31. okoober JUHTIMIS- JA KULUARVESTUS NING INVESTEERIMISOTSUSED Ettevõtte edu sisenditeks on teadlikult tehtud strateegilised otsused ja efektiivsed protsessid. Tõhus juhtimis- ja kuluarvestussüsteem võimaldab analüüsida ressursside kasutamist ja tegevusprotsesside osi, kitsaskohtade tekkepõhjuseid ning keskenduda väärtust loovatele tegevustele. Tutvustame majandusarvestussüsteemi ülesehitust ja struktuuri, mida rakendatakse nii oleviku kirjendamisel kui tuleviku planeerimisel (eelarvestamisel). Koolituspäeva rõhuasetus on tugimudelitel, mida tuleks erinevates olukordades rakendada müügimahtude määramisel, hinnakujundamisel ning investeerimisotsuste langetamisel. • finants- juhtimis- ja kuluarvestuse seosed - muutuv, otsene, kaudne ja perioodikulu - jääktulu (piirkasum), tasakaalupunkt rahas ja ühikutes - kulukoht, tegevus, kulukandja, kulukäiturid - standardkulu ja muud meetodid tootmisvarude omahinna määramisel - tegevuspõhine arvestus - toote, kauba või teenuse lõplik omahind • investeerimisotsuste tugimudelid - raha aegväärtus - nüüdisväärtus, tuleviku väärtus, annuiteet - investeerimisotsuste kriteeriumid - väärtuse loomise kontekstis - diskonteeritud ja diskonteerimata tasuvusaeg, kasumiindeks - sisemine intressimäär ja puhas nüüdisväärtus - investeerimisotsused ja rahandusalased truismid Lektor: RITA ILISSON, finantsanalüütik, õppejõud, autor, endine EV Raamatupidamise Toimkonna Esimees 1993-2001,IASB Nõuandva kogu liige 2001-2005 ja WB, USAID ja SIDA rahvusvaheline konsultant alates 1991. Kolmapäev, 01. november VARADE JA KOHUSTUSTE ÕIGE JA ÕIGLANE KÄSITLEMINE Koolituspäeval keskendume nendel varade ja kohustuste koostisosadel, mille õige ja õiglane mõõtmine ja kajastamine nõuab majandustehingute majandusliku sisu analüüsi ja rahandusalaseid teadmisi. Raamatupidamisarvestuse ja rahanduse puutepunktide arvu arvesse võttes tuleb vanem- ja juhtivraamatupidajal vallata aegväärtust, diskonteerimist, sisemise intressimäära määramist, annuiteedi metoodikat jne. • raamatupidamisarvestuse ja rahanduse puutepunktid - diskontomäär ja tulevaste perioodide rahavood - pikaajalise nõude või võlgnevuse nüüdisväärtus ja edasine kajastamine - üle/alla nimiväärtuse soetatud/müüdud võlakirja korrigeeritud maksumus - kinnisvarainvesteeringu õiglase väärtuse määramine - kapitalirendi võlgnevuse arvestus annuiteedi meetodil - müük-tagasirendi tehingute arvestus - vara väärtuse testi teostamine kasutusväärtuse abil - pikaajalise eraldise nüüdisväärtuse määramine Lektor: RITA ILISSON, finantsanalüütik, õppejõud, autor, endine EV Raamatupidamise Toimkonna Esimees 1993-2001,IASB Nõuandva kogu liige 2001-2005 ja WB, USAID ja SIDA rahvusvaheline Raamatupidajate täiendõpe (õppekava koostamisel on lähtutud raamatupidaja kutsestandarditest 6 ja 7) Neljapäev , 02. november MAKSUD Viimase paari aasta  jooksul on käibemaksuseaduses tehtud olulisi muudatusi, mis enamasti tingitud käibemaksu direktiivi muudatustest. Lisaks on Eesti käibemaksu direktiivis lubatud piiranguid meie käibemaksuseadusesse üle võtnud. Näiteks seoses sõiduautode sisendkäibemaksuga ja alates 01.01.2017 metallitoodete maksustamise erikorra rakendumisega. Tulumaksu seaduse muudatused puudutavad dividendide ja erisoodustuste maksustamist, samuti maksuvaba tuluga ja tulust tehtavate  mahaarvamistega seotud muudatusi . Täiendatud on ka sotsiaalmaksuseadust. Käsitletavad teemad: •   Sõiduautode soetamise ja kasutamise kulude sisendkäibemaks •   Omatarbe mõiste muudatused ja muudatused alates 01.01.2018. •   Elektrooniliste teenuste ja elektrooniliselt osutatavate teenuste maksustamine •   Metallitoodete maksustamise erikord •   0% määraga kaupade ja teenuste maksustamise muudatused ning käibemaksuvabastustõend •   Maksukohustuslasena registreerimise piirmäära muudatus •   Käibedeklaratsiooni lisa ja sellega seotud probleemid •   Sisendkäibemaksu korrigeerimine; sõiduautode sisendkäibemaksu piirangu muudatus alates 01.01.2018 •   Impordi käibemaksu deklareerimine käibedeklaratsioonis •   Dividendide maksustamise muudatused •   Regulaarselt makstavate dividendide maksustamine alates 01.01.2018 •   Varjatud kasumieraldiste maksustamine 01.01.2018 •   Krediidiasutuste avansilised maksed •   Töölähetuste kulud ja maksustamine •   Renditulu ja litsentsitasu •   Litsentsitasu maksustamise muudatused maksulepingutes •   Residendist füüsilise isiku tulust tehtavad mahaarvamised ja piirangud •   Isikliku sõiduauto parkimistasude maksustamine •   Dividendi maksustamine füüsilise isiku puhul •   Koolituskulude mahaarvamise piirangud •   Lepingulise investeerimisfondi tulu maksustamine •   Erisoodustuste maksustamise muudatused, sh sõiduautode erisoodustus alates 01.01.2018 •   Töötajate majutamise maksustamine •   Maksusoodustuste kasutamisest teatamine •   Seotud isikule antud laenus teatamine •   Maksuvaba tulu alates 01.01.2018 •   Haigushüvitiste sotsiaalmaksuga maksustamise muudatus Lektor: VIRVE ARU Rödl& Partner OÜ maksukonsultant Reede 03. oktoober TÖÖÕIGUS PRAKTIKAS Koolitusel räägitakse lahti Töölepingu seaduse ja selle rakendamise valupunktid; antakse näpunäiteid töölepingu sõlmimise, muudatuste tegemise ja ülesütlemise kohta. Räägitakse, millised on sagedamini üleskerkivad probleemid ja kuidas neid lahendada. Palju näiteid töövaidluskomisjonide tööst ja kohtupraktikast. 1. Töötasu kokkulepped lepingus; a. Mida toob kaasa säte „ tööandjal on õigus maksta lisatasu…”? b. Tasu maksmine eritingimustes; c. Millal saab töötaja nõuda keskmist töötasu, väites, et talle ei anta tööd? d. Mis saab siis, kui tööd kogu tööajaks ei jätku? e. Kuidas ja kas anda vaba aega „oma asjade ajamiseks”? 2. Puhkuste ajakava, kuidas kajastada - vanemapuhkused, õppepuhkus; a. Millal maksta puhkusetasu, kuidas seda arvutada? 7. Kuidas peab tööandja reageerima töötajapoolsele rikkumisele? 8. Mille eest ja millises määras vastutab rikkumiste eest töötaja? a.  Kuidas kahju hüvitamist nõuda/töötasust kinni pidada? 9. Töölepingu lõppemine; a. Etteteatamise kohustus sõltuvalt alusest; b. Korraline vs erakorraline ülesütlemine; c. Nõuded ülesütlemisavaldusele; d. Kuidas reageerida töötajapoolsele töölepingu erakorralise ülesütlemise avaldusele? e.  Tööandja võimalused leping erakorraliselt üles öelda, sh. –  koondamise protseduurid –  töötajapoolse rikkumise vormistamine f. Millised on tagajärjed, kui pooled „lepivad kokku” koondamises või lepingu lõpetamises töövõime vähenemise tõttu? g. Kuidas/kas öelda tööleping üles rasedaga, lapsehoolduspuhkusel oleva, ajutiselt töövõimetu/puhkusel oleva/ põhjuseta puuduva töötajaga? h. Missuguseid hüvitisi peab tööandja maksma või milliseid on ta õigustatud nõudma lepingu lõppemisel? 10. Töölepingu ülesütlemise vaidlustamine; a. Tähtajad, võimalikud nõuded; b. Kuidas toimida, kui töötaja on lepingu erakorraliselt üles öelnud, aga tööandja arvates alusetult? c.  Mida ja kuidas vastata TVK-le või kohtule; kompromissi saavutamine? Teemade „illustreerimiseks” näited TVK tööst ja kohtupraktikast, sh.olulised Riigikohtu lahendid. Lektor: HELVE TOOMLA, jurist, konsultant tööõiguse alal Õpiväljundid   1.Tunneb Raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid (RTJ) ning muudes normatiivaktides väike- ja keskettevõttele sätestatut. 2.  Oskab koostada raamatupidamise põhiaruandeid, võttes  aluseks kirjendatud ja dokumenteeritud majandussündmused. 3.  Tunneb finantsanalüüsi ja finantsjuhtimise aluseid. 4.  Oskab kaardistada ettevõtte finantsseisu ja määrata tuleviku finantssihte; 5.  Valdab  aegväärtust, diskonteerimist, sisemise intressimäära määramist,  annuiteedi metoodikat jne; 6. Tunneb maksuseadusi ja neid reguleerivaid õigusakte, täidab ja esitab maksudeklaratsiooni vastavalt seadusandlusele; 7. Oskab teostada analüüsi, kasutades finantsaruannete analüüsi põhimeetodeid; 8. Oskab kasutada finantsarvestuse jaoks lubatud kuluarvestuse meetodeid, lähtudes majandusüksuse eripärast; 9. Oskab  finantseelarveid (sh eelarvestatud finantsaruandeid) lähtudes majandusüksuse eripärast; 10. Oskab luua kuluarvestuse süsteemi ettevõttes; 11. Tunneb tööseadusandlust.   Lõpetanu teadmised ja oskused vastavad kutsestandardile –vanemraamatupidaja tase 6. v Raamatupidajate täiendõpe (õppekava koostamisel on lähtutud raamatupidaja kutsestandarditest 6 ja 7) 30.oktoober-3.november 2017 kl 10.00-15.15  Endla t 4 Projektieksperdi õppeklassis Sihtrühm: raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtete juhid, raamatupidaja kutsetunnistuse taotlejad Eesmärk: Koolitus hõlmab kõiki põhilisi raamatupidaja töös vajalikke valdkondi. Toimunud muudatused saab kätte ühest kohast ja korraga. Soovitav läbida igal töötaval raamatupidajal 2-3 aasta tagant. Esmaspäev 30. oktoober FINANTSANALÜÜS JA -JUHTIMINE Ettevõtte edu väljendub tema finantsnäitajates, finantssihtide saavutamises ja rahavoogudes. Edu hindamine, varem langetatud otsuste mõju analüüs ja väärtuse loomine on lahutamatud osad juhtimisprotsessist. Raamatupidamise andmebaas on ettevõte mälu, mis aitab meil kaardistada ettevõtmise kitsaskohti ja vabaduskraade. Keskendume nendel suhtarvudel, mida rakendatakse finantsjuhtimise eesmärgil - hetkeseisu kaardistamisel ja tuleviku finantssihtide määramisel. Seostame kasumit, tasuvust ja vabu rahavoogusid konkreetsete tegevuste ja otsustega. Tutvustame näidete abil rusikareegleid ja rahandusalaseid truisme, mis võivad osutada määravaks ettevõtte jätkusuutlikkusele. • staatilised ja dünaamilised likviidsusnäitajad • käibekapitali tõhususe näitajad • kapitalistruktuur ja kapitali kaalutud keskmine hind • kasumimarginaalid • varade ja omakapitali tasuvus • vabad rahavood ja rahavoogudel põhinevad näitajad • investeeritud kapitali tootlikkus ja kapitali hind Lektor: RITA ILISSON, finantsanalüütik, õppejõud, autor, endine EV Raamatupidamise Toimkonna Esimees 1993-2001,IASB Nõuandva kogu liige 2001-2005 ja WB, USAID ja SIDA rahvusvaheline konsultant alates 1991. Teisipäev, 31. okoober JUHTIMIS- JA KULUARVESTUS NING INVESTEERIMISOTSUSED Ettevõtte edu sisenditeks on teadlikult tehtud strateegilised otsused ja efektiivsed protsessid. Tõhus juhtimis- ja kuluarvestussüsteem võimaldab analüüsida ressursside kasutamist ja tegevusprotsesside osi, kitsaskohtade tekkepõhjuseid ning keskenduda väärtust loovatele tegevustele. Tutvustame majandusarvestussüsteemi ülesehitust ja struktuuri, mida rakendatakse nii oleviku kirjendamisel kui tuleviku planeerimisel (eelarvestamisel). Koolituspäeva rõhuasetus on tugimudelitel, mida tuleks erinevates olukordades rakendada müügimahtude määramisel, hinnakujundamisel ning investeerimisotsuste langetamisel. • finants- juhtimis- ja kuluarvestuse seosed - muutuv, otsene, kaudne ja perioodikulu - jääktulu (piirkasum), tasakaalupunkt rahas ja ühikutes - kulukoht, tegevus, kulukandja, kulukäiturid - standardkulu ja muud meetodid tootmisvarude omahinna määramisel - tegevuspõhine arvestus - toote, kauba või teenuse lõplik omahind • investeerimisotsuste tugimudelid - raha aegväärtus - nüüdisväärtus, tuleviku väärtus, annuiteet - investeerimisotsuste kriteeriumid - väärtuse loomise kontekstis - diskonteeritud ja diskonteerimata tasuvusaeg, kasumiindeks - sisemine intressimäär ja puhas nüüdisväärtus - investeerimisotsused ja rahandusalased truismid Lektor: RITA ILISSON, finantsanalüütik, õppejõud, autor, endine EV Raamatupidamise Toimkonna Esimees 1993-2001,IASB Nõuandva kogu liige 2001-2005 ja WB, USAID ja SIDA rahvusvaheline konsultant alates 1991. Kolmapäev, 01. november VARADE JA KOHUSTUSTE ÕIGE JA ÕIGLANE KÄSITLEMINE Koolituspäeval keskendume nendel varade ja kohustuste koostisosadel, mille õige ja õiglane mõõtmine ja kajastamine nõuab majandustehingute majandusliku sisu analüüsi ja rahandusalaseid teadmisi. Raamatupidamisarvestuse ja rahanduse puutepunktide arvu arvesse võttes tuleb vanem- ja juhtivraamatupidajal vallata aegväärtust, diskonteerimist, sisemise intressimäära määramist, annuiteedi metoodikat jne. • raamatupidamisarvestuse ja rahanduse puutepunktid - diskontomäär ja tulevaste perioodide rahavood - pikaajalise nõude või võlgnevuse nüüdisväärtus ja edasine kajastamine - üle/alla nimiväärtuse soetatud/müüdud võlakirja korrigeeritud maksumus - kinnisvarainvesteeringu õiglase väärtuse määramine - kapitalirendi võlgnevuse arvestus annuiteedi meetodil - müük-tagasirendi tehingute arvestus - vara väärtuse testi teostamine kasutusväärtuse abil - pikaajalise eraldise nüüdisväärtuse määramine Lektor: RITA ILISSON, finantsanalüütik, õppejõud, autor, endine EV Raamatupidamise Toimkonna Esimees 1993-2001,IASB Nõuandva kogu liige 2001-2005 ja WB, USAID ja SIDA rahvusvaheline Raamatupidajate täiendõpe (õppekava koostamisel on lähtutud raamatupidaja kutsestandarditest 6 ja 7) Neljapäev , 02. november MAKSUD Viimase paari aasta  jooksul on käibemaksuseaduses tehtud olulisi muudatusi, mis enamasti tingitud käibemaksu direktiivi muudatustest. Lisaks on Eesti käibemaksu direktiivis lubatud piiranguid meie käibemaksuseadusesse üle võtnud. Näiteks seoses sõiduautode sisendkäibemaksuga ja alates 01.01.2017 metallitoodete maksustamise erikorra rakendumisega. Tulumaksu seaduse muudatused puudutavad dividendide ja erisoodustuste maksustamist, samuti maksuvaba tuluga ja tulust tehtavate  mahaarvamistega seotud muudatusi . Täiendatud on ka sotsiaalmaksuseadust. Käsitletavad teemad: •   Sõiduautode soetamise ja kasutamise kulude sisendkäibemaks •   Omatarbe mõiste muudatused ja muudatused alates 01.01.2018. •   Elektrooniliste teenuste ja elektrooniliselt osutatavate teenuste maksustamine •   Metallitoodete maksustamise erikord •   0% määraga kaupade ja teenuste maksustamise muudatused ning käibemaksuvabastustõend •   Maksukohustuslasena registreerimise piirmäära muudatus •   Käibedeklaratsiooni lisa ja sellega seotud probleemid •   Sisendkäibemaksu korrigeerimine; sõiduautode sisendkäibemaksu piirangu muudatus alates 01.01.2018 •   Impordi käibemaksu deklareerimine käibedeklaratsioonis •   Dividendide maksustamise muudatused •   Regulaarselt makstavate dividendide maksustamine alates 01.01.2018 •   Varjatud kasumieraldiste maksustamine 01.01.2018 •   Krediidiasutuste avansilised maksed •   Töölähetuste kulud ja maksustamine •   Renditulu ja litsentsitasu •   Litsentsitasu maksustamise muudatused maksulepingutes •   Residendist füüsilise isiku tulust tehtavad mahaarvamised ja piirangud •   Isikliku sõiduauto parkimistasude maksustamine •   Dividendi maksustamine füüsilise isiku puhul •   Koolituskulude mahaarvamise piirangud •   Lepingulise investeerimisfondi tulu maksustamine •   Erisoodustuste maksustamise muudatused, sh sõiduautode erisoodustus alates 01.01.2018 •   Töötajate majutamise maksustamine •   Maksusoodustuste kasutamisest teatamine •   Seotud isikule antud laenus teatamine •   Maksuvaba tulu alates 01.01.2018 •   Haigushüvitiste sotsiaalmaksuga maksustamise muudatus Lektor: VIRVE ARU Rödl& Partner OÜ maksukonsultant Reede 03. oktoober TÖÖÕIGUS PRAKTIKAS Koolitusel räägitakse lahti Töölepingu seaduse ja selle rakendamise valupunktid; antakse näpunäiteid töölepingu sõlmimise, muudatuste tegemise ja ülesütlemise kohta. Räägitakse, millised on sagedamini üleskerkivad probleemid ja kuidas neid lahendada. Palju näiteid töövaidluskomisjonide tööst ja kohtupraktikast. 1. Töötasu kokkulepped lepingus; a. Mida toob kaasa säte „ tööandjal on õigus maksta lisatasu…”? b. Tasu maksmine eritingimustes; c. Millal saab töötaja nõuda keskmist töötasu, väites, et talle ei anta tööd? d. Mis saab siis, kui tööd kogu tööajaks ei jätku? e. Kuidas ja kas anda vaba aega „oma asjade ajamiseks”? 2. Puhkuste ajakava, kuidas kajastada - vanemapuhkused, õppepuhkus; a. Millal maksta puhkusetasu, kuidas seda arvutada? 7. Kuidas peab tööandja reageerima töötajapoolsele rikkumisele? 8. Mille eest ja millises määras vastutab rikkumiste eest töötaja? a.  Kuidas kahju hüvitamist nõuda/töötasust kinni pidada? 9. Töölepingu lõppemine; a. Etteteatamise kohustus sõltuvalt alusest; b. Korraline vs erakorraline ülesütlemine; c. Nõuded ülesütlemisavaldusele; d. Kuidas reageerida töötajapoolsele töölepingu erakorralise ülesütlemise avaldusele? e.  Tööandja võimalused leping erakorraliselt üles öelda, sh. –  koondamise protseduurid –  töötajapoolse rikkumise vormistamine f. Millised on tagajärjed, kui pooled „lepivad kokku” koondamises või lepingu lõpetamises töövõime vähenemise tõttu? g. Kuidas/kas öelda tööleping üles rasedaga, lapsehoolduspuhkusel oleva, ajutiselt töövõimetu/puhkusel oleva/ põhjuseta puuduva töötajaga? h. Missuguseid hüvitisi peab tööandja maksma või milliseid on ta õigustatud nõudma lepingu lõppemisel? 10. Töölepingu ülesütlemise vaidlustamine; a. Tähtajad, võimalikud nõuded; b. Kuidas toimida, kui töötaja on lepingu erakorraliselt üles öelnud, aga tööandja arvates alusetult? c.  Mida ja kuidas vastata TVK-le või kohtule; kompromissi saavutamine? Teemade „illustreerimiseks” näited TVK tööst ja kohtupraktikast, sh.olulised Riigikohtu lahendid. Lektor: HELVE TOOMLA, jurist, konsultant tööõiguse alal Õpiväljundid   1.Tunneb Raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid (RTJ) ning muudes normatiivaktides väike- ja keskettevõttele sätestatut. 2.  Oskab koostada raamatupidamise põhiaruandeid, võttes  aluseks kirjendatud ja dokumenteeritud majandussündmused. 3.  Tunneb finantsanalüüsi ja finantsjuhtimise aluseid. 4.  Oskab kaardistada ettevõtte finantsseisu ja määrata tuleviku finantssihte; 5.  Valdab  aegväärtust, diskonteerimist, sisemise intressimäära määramist,  annuiteedi metoodikat jne; 6. Tunneb maksuseadusi ja neid reguleerivaid õigusakte, täidab ja esitab maksudeklaratsiooni vastavalt seadusandlusele; 7. Oskab teostada analüüsi, kasutades finantsaruannete analüüsi põhimeetodeid; 8. Oskab kasutada finantsarvestuse jaoks lubatud kuluarvestuse meetodeid, lähtudes majandusüksuse eripärast; 9. Oskab  finantseelarveid (sh eelarvestatud finantsaruandeid) lähtudes majandusüksuse eripärast; 10. Oskab luua kuluarvestuse süsteemi ettevõttes; 11. Tunneb tööseadusandlust.   Lõpetanu teadmised ja oskused vastavad kutsestandardile –vanemraamatupidaja tase 6.  

  Raamatupidajate täiendõpe (õppekava koostamisel on lähtutud raamatupidaja kutsestandarditest 6 ja 7)

  30.oktoober-3.november 2017 kl 10.00-15.15 Endla t 4 Projektieksperdi õppeklassis

  Sihtrühm: raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtete juhid, raamatupidaja kutsetunnistuse taotlejad

  Eesmärk: Koolitus hõlmab kõiki põhilisi raamatupidaja töös vajalikke valdkondi. Toimunud muudatused saab kätte ühest kohast ja korraga. Soovitav läbida igal töötaval raamatupidajal 2-3 aasta tagant.

  Esmaspäev 30. oktoober

  FINANTSANALÜÜS JA -JUHTIMINE

  Ettevõtte edu väljendub tema finantsnäitajates, finantssihtide saavutamises ja rahavoogudes. Edu hindamine, varem langetatud otsuste mõju analüüs ja väärtuse loomine on lahutamatud osad juhtimisprotsessist. Raamatupidamise andmebaas on ettevõte mälu, mis aitab meil kaardistada ettevõtmise kitsaskohti ja vabaduskraade. Keskendume nendel suhtarvudel, mida rakendatakse finantsjuhtimise eesmärgil - hetkeseisu kaardistamisel ja tuleviku finantssihtide määramisel. Seostame kasumit, tasuvust ja vabu rahavoogusid konkreetsete tegevuste ja otsustega. Tutvustame näidete abil rusikareegleid ja rahandusalaseid truisme, mis võivad osutada määravaks ettevõtte jätkusuutlikkusele.

  • staatilised ja dünaamilised likviidsusnäitajad • käibekapitali tõhususe näitajad • kapitalistruktuur ja kapitali kaalutud keskmine hind • kasumimarginaalid • varade ja omakapitali tasuvus • vabad rahavood ja rahavoogudel põhinevad näitajad • investeeritud kapitali tootlikkus ja kapitali hind

  Lektor: RITA ILISSON, finantsanalüütik, õppejõud, autor, endine EV Raamatupidamise Toimkonna Esimees 1993-2001,IASB Nõuandva kogu liige 2001-2005 ja WB, USAID ja SIDA rahvusvaheline konsultant alates 1991.

  Teisipäev, 31. okoober

  JUHTIMIS- JA KULUARVESTUS NING INVESTEERIMISOTSUSED

  Ettevõtte edu sisenditeks on teadlikult tehtud strateegilised otsused ja efektiivsed protsessid. Tõhus juhtimis- ja kuluarvestussüsteem võimaldab analüüsida ressursside kasutamist ja tegevusprotsesside osi, kitsaskohtade tekkepõhjuseid ning keskenduda väärtust loovatele tegevustele. Tutvustame majandusarvestussüsteemi ülesehitust ja struktuuri, mida rakendatakse nii oleviku kirjendamisel kui tuleviku planeerimisel (eelarvestamisel).

  Koolituspäeva rõhuasetus on tugimudelitel, mida tuleks erinevates olukordades rakendada müügimahtude määramisel, hinnakujundamisel ning investeerimisotsuste langetamisel.

  • finants- juhtimis- ja kuluarvestuse seosed - muutuv, otsene, kaudne ja perioodikulu - jääktulu (piirkasum), tasakaalupunkt rahas ja ühikutes - kulukoht, tegevus, kulukandja, kulukäiturid - standardkulu ja muud meetodid tootmisvarude omahinna määramisel - tegevuspõhine arvestus - toote, kauba või teenuse lõplik omahind

  • investeerimisotsuste tugimudelid - raha aegväärtus - nüüdisväärtus, tuleviku väärtus, annuiteet - investeerimisotsuste kriteeriumid - väärtuse loomise kontekstis - diskonteeritud ja diskonteerimata tasuvusaeg, kasumiindeks - sisemine intressimäär ja puhas nüüdisväärtus - investeerimisotsused ja rahandusalased truismid

  Lektor: RITA ILISSON, finantsanalüütik, õppejõud, autor, endine EV Raamatupidamise Toimkonna Esimees 1993-2001,IASB Nõuandva kogu liige 2001-2005 ja WB, USAID ja SIDA rahvusvaheline konsultant alates 1991.

  Kolmapäev, 01. november

  VARADE JA KOHUSTUSTE ÕIGE JA ÕIGLANE KÄSITLEMINE

  Koolituspäeval keskendume nendel varade ja kohustuste koostisosadel, mille õige ja õiglane mõõtmine ja kajastamine nõuab majandustehingute majandusliku sisu analüüsi ja rahandusalaseid teadmisi. Raamatupidamisarvestuse ja rahanduse puutepunktide arvu arvesse võttes tuleb vanem- ja juhtivraamatupidajal vallata aegväärtust, diskonteerimist, sisemise intressimäära määramist, annuiteedi metoodikat jne.

  • raamatupidamisarvestuse ja rahanduse puutepunktid - diskontomäär ja tulevaste perioodide rahavood - pikaajalise nõude või võlgnevuse nüüdisväärtus ja edasine kajastamine - üle/alla nimiväärtuse soetatud/müüdud võlakirja korrigeeritud maksumus - kinnisvarainvesteeringu õiglase väärtuse määramine - kapitalirendi võlgnevuse arvestus annuiteedi meetodil - müük-tagasirendi tehingute arvestus - vara väärtuse testi teostamine kasutusväärtuse abil - pikaajalise eraldise nüüdisväärtuse määramine

  Lektor: RITA ILISSON, finantsanalüütik, õppejõud, autor, endine EV Raamatupidamise Toimkonna Esimees 1993-2001,IASB Nõuandva kogu liige 2001-2005 ja WB, USAID ja SIDA rahvusvaheline Raamatupidajate täiendõpe (õppekava koostamisel on lähtutud raamatupidaja kutsestandarditest 6 ja 7)

  Neljapäev , 02. november MAKSUD Viimase paari aasta  jooksul on käibemaksuseaduses tehtud olulisi muudatusi, mis enamasti tingitud käibemaksu direktiivi muudatustest. Lisaks on Eesti käibemaksu direktiivis lubatud piiranguid meie käibemaksuseadusesse üle võtnud. Näiteks seoses sõiduautode sisendkäibemaksuga ja alates 01.01.2017 metallitoodete maksustamise erikorra rakendumisega. Tulumaksu seaduse muudatused puudutavad dividendide ja erisoodustuste maksustamist, samuti maksuvaba tuluga ja tulust tehtavate  mahaarvamistega seotud muudatusi . Täiendatud on ka sotsiaalmaksuseadust. Käsitletavad teemad:
  • Sõiduautode soetamise ja kasutamise kulude sisendkäibemaks
  • Omatarbe mõiste muudatused ja muudatused alates 01.01.2018.
  • Elektrooniliste teenuste ja elektrooniliselt osutatavate teenuste maksustamine
  • Metallitoodete maksustamise erikord
  •   0% määraga kaupade ja teenuste maksustamise muudatused ning   käibemaksuvabastustõend
  •   Maksukohustuslasena registreerimise piirmäära muudatus
  • Käibedeklaratsiooni lisa ja sellega seotud probleemid
  • Sisendkäibemaksu korrigeerimine; sõiduautode sisendkäibemaksu piirangu      muudatus alates 01.01.2018
  • Impordi käibemaksu deklareerimine käibedeklaratsioonis
  • Dividendide maksustamise muudatused
  • Regulaarselt makstavate dividendide maksustamine alates 01.01.2018
  • Varjatud kasumieraldiste maksustamine 01.01.2018
  • Krediidiasutuste avansilised maksed
  • Töölähetuste kulud ja maksustamine
  • Renditulu ja litsentsitasu
  • Litsentsitasu maksustamise muudatused maksulepingutes
  • Residendist füüsilise isiku tulust tehtavad mahaarvamised ja piirangud
  • Isikliku sõiduauto parkimistasude maksustamine
  • Dividendi maksustamine füüsilise isiku puhul
  • Koolituskulude mahaarvamise piirangud
  • Lepingulise investeerimisfondi tulu maksustamine
  • Erisoodustuste maksustamise muudatused, sh sõiduautode erisoodustus alates     01.01.2018
  • Töötajate majutamise maksustamine
  • Maksusoodustuste kasutamisest teatamine
  • Seotud isikule antud laenus teatamine
  • Maksuvaba tulu alates 01.01.2018
  • Haigushüvitiste sotsiaalmaksuga maksustamise muudatus
  Lektor: VIRVE ARU Rödl& Partner OÜ maksukonsultant Reede 03. oktoober TÖÖÕIGUS PRAKTIKAS Koolitusel räägitakse lahti Töölepingu seaduse ja selle rakendamise valupunktid; antakse näpunäiteid töölepingu sõlmimise, muudatuste tegemise ja ülesütlemise kohta. Räägitakse, millised on sagedamini üleskerkivad probleemid ja kuidas neid lahendada. Palju näiteid töövaidluskomisjonide tööst ja kohtupraktikast.
  1. Töötasu kokkulepped lepingus; a. Mida toob kaasa säte „ tööandjal on õigus maksta lisatasu…”? b. Tasu maksmine eritingimustes; c. Millal saab töötaja nõuda keskmist töötasu, väites, et talle ei anta tööd? d. Mis saab siis, kui tööd kogu tööajaks ei jätku? e. Kuidas ja kas anda vaba aega „oma asjade ajamiseks”?
  2. Puhkuste ajakava, kuidas kajastada - vanemapuhkused,   õppepuhkus; a. Millal maksta puhkusetasu, kuidas seda arvutada?
  3. Kuidas peab tööandja reageerima töötajapoolsele rikkumisele?
  4. Mille eest ja millises määras vastutab rikkumiste eest töötaja? a.  Kuidas kahju hüvitamist nõuda/töötasust kinni pidada?
  5. Töölepingu lõppemine; a. Etteteatamise kohustus sõltuvalt alusest; b. Korraline vs erakorraline ülesütlemine; c. Nõuded ülesütlemisavaldusele; d. Kuidas reageerida töötajapoolsele töölepingu erakorralise ülesütlemise      avaldusele? e.  Tööandja võimalused leping erakorraliselt üles öelda, sh. –  koondamise protseduurid –  töötajapoolse rikkumise vormistamine
  6. Millised on tagajärjed, kui pooled „lepivad kokku” koondamises või lepingu lõpetamises töövõime vähenemise tõttu?   g. Kuidas/kas öelda tööleping üles rasedaga, lapsehoolduspuhkusel oleva,      ajutiselt töövõimetu/puhkusel oleva/ põhjuseta puuduva töötajaga? h. Missuguseid hüvitisi peab tööandja maksma või milliseid on ta õigustatud       nõudma lepingu lõppemisel? 10. Töölepingu ülesütlemise vaidlustamine; a. Tähtajad, võimalikud nõuded; b. Kuidas toimida, kui töötaja on lepingu erakorraliselt üles öelnud, aga tööandja      arvates alusetult? c.  Mida ja kuidas vastata TVK-le või kohtule; kompromissi saavutamine?
  Teemade „illustreerimiseks” näited TVK tööst ja kohtupraktikast, sh.olulised Riigikohtu lahendid. Lektor: HELVE TOOMLA  jurist, konsultant tööõiguse alal, kauaaegne Töövaidluskomisjoni liige Õpiväljundid 1.Tunneb Raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna  juhendeid (RTJ) ning muudes normatiivaktides väike- ja keskettevõttele sätestatut. 2. Oskab koostada raamatupidamise põhiaruandeid, võttes aluseks kirjendatud ja dokumenteeritud majandussündmused. 3. Tunneb finantsanalüüsi ja finantsjuhtimise aluseid. 4. Oskab kaardistada ettevõtte finantsseisu ja määrata tuleviku finantssihte; 3. Valdab aegväärtust, diskonteerimist, sisemise intressimäära määramist, annuiteedi metoodikat jne; 4.Tunneb maksuseadusi ja neid reguleerivaid õigusakte, täidab ja esitab maksudeklaratsiooni vastavalt seadusandlusele; 5. Oskab teostada analüüsi, kasutades finantsaruannete analüüsi põhimeetodeid; 6.Oskab kasutada finantsarvestuse jaoks lubatud kuluarvestuse meetodeid, lähtudes majandusüksuse eripärast; 7. Oskab finantseelarveid (sh eelarvestatud finantsaruandeid) lähtudes majandusüksuse eripärast; 8. Oskab luua kuluarvestuse süsteemi ettevõttes; 9. Tunneb tööseadusandlust. Lõpetanu teadmised ja oskused vastavad kutsestandardile –vanemraamatupidaja tase 6.  
 • Raamatupidajate täiendõpe

  365.00 27.03-31.03.2017

Go to Top